تاثیر متغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت […]

مقاله – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

ج ) متغیرمستقل دوم، فشردگی سرمایه می‌باشد که کمینه آن‌ها در نمونه ۰و بیشینه آن ۰۶/۰ می‌باشد و دارای میانگین ۰۰۱۸/۰ در نمونه آماری می‌باشد.تحلیل یافته‌هاتحلیل یافته‌ها در سه بخش ۱- تحلیل پیش‌فرض‌ها ۲- پیش‌فرض‌های استفاده از مدل تابلویی۳- تحلیل روابط بین متغیرها انجام پذیرفته است. که در ادامه به بررسی هر یک از آن‌ها […]

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

تعداد شرکت های جامعه آماری ۱۱۰ شرکت جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعهنمونه آماریشرکت‌هایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت ۱۱۰ شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، نمونه مورد […]

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های فعال در بورس …

یافته های پژوهش او نشان داد که با استفاده از تحلیل رگرسیون (بر مبنای لگاریتمی) بین سود غیر منتظره به عنوان متغیر وابسته و متغیر های مستقل پیشنهادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معناداری وجود دارد . این در حالی است که چنین رابطه ای با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده وجود نداشت […]

بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته …

شاخص عامل تورم واریانسدر مدلهای رگرسیون خطی یکی از روشهای تخمین پارامترهای مدل،روشحداقل مربعات می باشد.یکی از مسائل ومشکلاتی که میتواند این روش را به چالش بکشد،وجود پدیدهای به نام هم خطی می باشد.یکی از شیوه های تشخیص وجود هم خطی که کاربرد زیادی دارد،استفاده از عامل تورم واریانس می باشد.این عامل نشان می دهد […]