جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۶

با توجه به گستردگی و وسعت حوزه و فضای موضوع مورد مطالعه و نیز پارامترها و عوامل مختلف و متعددی که بر این موضوع تاثیر گذارند ،در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و نیز مشتری مداری ،رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری کارکنان […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۳

۵-۳-۶ نتایج ازمون فرضیه فرعی ششم پژوهش ۸۶۵-۳-۷ نتایج ازمون فرضیه فرعی هفتم پژوهش ۸۶۵-۳-۸ نتایج ازمون فرضیه فرعی هشتم پژوهش ۸۶۵-۴- نتیجه گیری نهایی ۸۷۵-۵- پیشنهادات ۸۷۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی ۸۷۵-۵-۲ پیشنهادات پژوهشی ۹۰۵-۶- محدودیت های پژوهش ۹۰منابع ۹۱پیوست ها ۹۸فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳جدول ۲-۲- استراتژی بهبود کیفیت زندگی کاری ۲۰جدول […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری

۱-۹- جامعه و نمونه آماری ۸ ۱-۱۰- روش پژوهش ۸ ۱-۱۱- روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۹ ۱-۱۲- تعریف مفاهیم و واژه ها ۹ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱ ۲-۱- مقدمه ۱۲ ۲-۲-مفهوم کیفیت زندگی کاری ۱۲ ۲-۳- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳ ۲-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۴ ۲-۵- اهداف […]