مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست میکنند با کسانی که بدون قصد پیشینی […]

تحقیق دانشگاهی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۲۰

روایات – که مفادشان عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود است- با روایات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصیص خورده است. این تخصیص اولا ، دلالت می کند بر این که عدم پذیرش شهادت زنان در باب حدود یک تعبد محض نیست که ماهیچ چیز از […]

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد یک مرد و دوزن به عنوان شاد در نظر گرفته شوند حکمت […]

منابع مقالات علمی : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۲

روایت یونس : « استخراج الحقوق باربعه وجود شهاده رجلین عدلین …» ؛ دست یافتن بر حق از چهار راه ممکن است که یکی از آنها شهادت دو مرد عادل است . صحیحه محمدبن حسن صفار: « اذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین» در صورتی قسم مدعی پذیرفته است که یک شاهد عادلی […]

سامانه پژوهشی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۳

یا اینکه مورد دعوی ، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یامکان یا اوصاف فعل مورد نظر ، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلا موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه ای است که یکی از شهود شهادت دهد که سارق ، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری […]

دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۹

– جرایم غیر عمدیعدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه شخصی باشد که با وجود علم به نتیجه ی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود بلکه اگر ترتب نتیجه مذکور را بر فعل خویش متحمل می دانست و باز هم از ارتکاب آن خودداری ننموده و یا در […]

دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۸

– عدم جریان قاعده « درء » در حق الله نسبت به جهل تقصیریتکالیف به سه دسته است حق الله – حق الناس – حق مختلط.برخی گفته اند « هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حق افراد باشد حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس […]

پژوهش – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۶

سه ) شبهه در لغت به معنای التباس و اشتباه درست به نادرست و واقع به موهوم است.منظور از « شبهه » در قاعده « درء » به ارتکاب عملی از روی جهل به حکم یا موضوع گفته می شود ، شبهه به جهت مکتوم ماندن واقع ، ریشه در جهل دارد [۳۵۶] اما فقها ، در […]