شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

نموادر (۵ – ۶) وزن زیرمعیارهای شهرت در بازارهای کم فروش چسب شرکت کالامهر ۱۰۲نمودار (۵ – ۷) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای پرفروش شرکت کالامهر ۱۰۲نمودار (۵ – ۸) وزن زیرمعیارهای کیفیت در بازارهای کم فروش شرکت کالامهر ۱۰۲نمودار (۵ – ۹) وزن زیرمعیارهای وفاداری در بازارهای پرفروش ۱۰۳نمودار (۵ – ۱۰) وزن زیرمعیارهای […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

GFI شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) AGFI الف: شاخصهای مطلقاین شاخصها به بررسی این موضوع میپردازد که واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از برازش مدل باقی میماند قابل توجه است یا خیر. یا به عبارتی دیگر این شاخصها درباره این که مدلهای برازش یافته تا چه حد به برازندگی کامل نزدیک است، اطلاعات مناسبی فراهم […]