بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

بمنظور دسترسی به هدف تحقیق و مشخص نمودن عوامل و متغیرهای مهم و نیز میزان اثر گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط مسئله تحقیق، مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، از مدل مفهومی لامپکین و دس(۱۹۹۶) استفاده گردیده است که شرح کامل آن در فصل یک و نیز در کل مراحل تحقیق بیان شده است.جهت […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

GFI ۰٫۹۳ CFI ۰٫۹۱ NNFI براساس نتایج ارائه شده در در شکل شماره(۴-۷) مقدار T-value بیشتر از ۲ (۲۷/ ۹ T-value=) است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۹% رد میگردد. یعنی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به این که ضریب مسیر بین این دو متغیر مثبت(۸۳/۰) می‌باشد، افزایش میزان […]

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

منبع: محاسبات محقق.همان طوری که از نتایج جدول ۱-۴ مشخص است در همه مدل ها به جزء مدل سوم ، ضریب تشخیص مدل نشان از برازش خوب مدل ها دارد ، ولی علیرغم این امر ، ضریب برخی از متغیرها در مدل معنی دار نبوده و یا سازگاری تئوریکی آن ها مورد تردید قرار گرفته […]

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

ج- پیاده سازی اطلاعات جمعآوری شده از شهرستانها و سازمانها و ارگانهای مختلف روی نقشه جغرافیایی.د-رفع نواقص احتمالی در جمعآوری داده ها و پیاده سازی روی نقشه برای نمونه انتخابی و اخذ نظرات نهایی مدیران و کارشناسان مرتبط.د-تهیه و تکمیل فرم جمعآوری داده ها برای جامعه آماری و پیاده سازی روی نقشه.ه-تست و آزمون صحت […]

پژوهش – طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

مجتمعها و شهرکهای صنعتی، کارخانجات و بنادر فرودگاه، ایستگاه قطار و ترمینالها سطح درآمدی مناطق شایان ذکر است هر دو نوع تقسیم بندی فوق مطابق با تاثیر معنیدار آنها بر : اولا میزان پذیرش تکنولوژی جدید و ثانیا میزان ترافیک یا پذیرش و استفاده از سرویسهای جدید صورت گرفته است.۳ – ۱۱ – جامعه آماری […]

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی …

بخش بندی مناطق جغرافیاییجامعه آماریپیادهسازی و اولویتبندی اجراخلاصه۳ -۱ – مقدمهدر فصل حاضر سعی شده است تا ادبیات روش پژوهش در قالب فرآیند تعریف شده پژوهش به روشنی توضیح داده شود. جمعآوری داده ها و دسته بندی آن ها، استخراج داده های ترافیکی، معرفی مدل و نحوه برآورد آن ، پیاده سازی نتایج به دست […]

مقاله علمی با منبع : قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول […]