بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری و عملکرد پروژه‌ها در شراکت‌های راهبردی صنعت نفت و گاز ایران

فشارهای محیطی ناشی از تغییرات وسیع شرایط کسب وکار و تشدید فضای رقابتی میان سازمان ها، بقای سازمان ها را با تهدید جدی مواجه ساخته است. کوتاه شدن چرخه محصولات و رشــد سریع فناوری و همچنین گسترش انتظارات جامعه، سـازمان ها را وادار به خدمت گرفتن روش های گوناگونی جهت کسب مزیت رقابتی و تداوم […]

بررسی رابطه محرکه‎های زنجیره تأمین سبز بر عملکرد آن

امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی روی زمین است. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت تاکید بیشتری روی حفاظت محیط زیست می شود. از زمانی که موضوع محیط زیست با اقتصاد پیوند خورد و کشورها به این نتیجه رسیدند که حفظ محیط زیست می تواند بهره وری را افزایش دهد بنابراین رویکردهای مختلفی برای تحقق این […]

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری- …

ریسک کلی ۱۶۷/۰ ۶۵/۱ فاصله روانی ۱۲۲/۰ ۸۲/۱ نیت گردشگر افراد در طبقات متفاوت منابع مالی ، از نظر ریسک ادراک شده ، فاصله روانی و نیت سفر به ایران با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد. خلاصه فصل: در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش در سه بخش پرداخته شد. در ابتدای […]

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

 فرضیه شماره ۱۰ پژوهش عبارت است از اینکه خصیصه ریسک پذیری بر نیت سفر به مقصد ایران تاثیر می گذارد. اندازه آماری t (t=3.81) بیشتر از ۲ بوده و P-value =0 می باشد لذا فرضیه H0:B=0 در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد و فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر خصیصه ریسک پذیری بر نیت سفر به […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

-.۰۶۷ Kolmogorov-Smirnov Z ۱٫۶۷۰ Asymp. Sig. (2-tailed) .۰۰۸ a. Test distribution is Normal. نتایج آزمون نشان میدهد سطح معنیداری عملکرد کمتر از ۰۵/۰ است، لذا فرض صفر یعنی فرض مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیر عملکرد مورد تأیید قرار نمیگیرد. به عبارتی متغیر عملکرد دارای توزیع نرمال نیست.۴-۳-۲- مدلهای اندازهگیریقبل از ارزیابی مدل ساختاری فرضی و […]

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

با توجه به متغیر سن شرکت یا سابقه فعالیت شرکت در جدول (۴-۷)، تعداد ۷۲ شرکت دارای سابقه بین ۳٫۵ تا ۶ سال، تعداد ۶۹ شرکت دارای سابقه ۶ تا ۱۰ سال و تعداد ۸۴ شرکت دارای سابقه بالای ۱۰ سال بودند.۴-۳- تحلیل استنباطی دادههابعد از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، با استفاده از نرم […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی) مدل ساختاری (تحلیل مسیر) مدل عمومی معادلات ساختاری ۳-۹-۳- مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی)این تحلیل اساساً یک روش آزمون فرضیه است، و بر این مفروضه متکی است که اندیشهای برای مؤلفههای یک متغیر مکنون وجود دارد و پژوهشگر به دنبال یافتن نشانگرها نیست. لیزرل این مطلب را که […]