ابعاد مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک

– شناسایی مزیت های به کارگیری مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بالای بانک.– شناسایی مهمترین چالش های پیش رووعمده ترین دلایل عدم مدیریت کیفیت جامع،رضایت مشتری،کیفیت خدمات.-شناسایینحوه پیاد سازی مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بهتر در بانک ملت شهر کرمانشاه.۱-۵) فرضیه‏های تحقیق۱- بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد […]

ابعاد مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک

جدول ۴-۹) رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان…………………………………. ۵۹ جدول۴-۱۰) رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات………………………………….. ۵۹ جدول ۴-۱۱)رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک……………………………………. ۶۰ جدول۴-۱۲)رابطه بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت […]

ابعاد مدیریت کیفیت جامع و معیارهای مناسبت مدل

جدول۴-۳۱)معیارهای مناسبت مدل کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………۷۴ جدول۴-۳۲) مدل رگرسیون عملکرد بانک……………………………………………………………………………………………………………..۷۶ جدول ۴-۳۳)رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد بانک……………………………………………………………. ۷۷ جدول۴-۳۴)معیارهای مناسبت مدل عملکرد بانک…………………………………………………………………………………………………. ۷۷ جدول۴-۳۵)ضرایب رگرسیونی مدل رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای وابسته رضایت مشتری، کیفیت خدمات و عملکرد بانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸ جدول ۴-۳۶) مقادیر عرض از مبدأ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹جدول ۴-۳۷) […]