بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۱۶

مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ / تو چه داری که فروشی ؟ هیچ هیچآن که گردانید رو ، زآن مشتری / بخت و اقبال و بقا شد زو بریدر جوال نفس خود چندین مرو / از خریداران خود غافل مشومهاتما گاندیمشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست ، ما […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری

۱-۹- جامعه و نمونه آماری ۸ ۱-۱۰- روش پژوهش ۸ ۱-۱۱- روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۹ ۱-۱۲- تعریف مفاهیم و واژه ها ۹ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱ ۲-۱- مقدمه ۱۲ ۲-۲-مفهوم کیفیت زندگی کاری ۱۲ ۲-۳- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳ ۲-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۴ ۲-۵- اهداف […]