عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

۱۶٫حیدرزاده، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده، (۱۳۹۰)، بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش

بیشتر بخوانید