ارزش ویژه نام و نشان تجاری و فعالیت های بازاریابی

۲-۱۹-درک نام تجاری:درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری است فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این ها شامل فکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، درک اعتقادات ونگرش […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و سلامت روان نوجوانان

۱۳۸۶بابک معینیبررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادی بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعیدر این تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از تحقیق تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده است.نتایج […]

بهبود تصویر برند بانک سینا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتیبه پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند: -بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار […]

ارزش نام و نشان تجاری و عملکرد مالی شرکت ها

ارزیابی قدرت نزدیکی مصرف کننده با نام ونشان تجاری شرحی از تداعی ها و باورهای مصرف کننده درباره نام ونشان تجاری ارزش افزوده ادراک شده مصرف کننده از یک نام در مقایسه با محصولی مشابه و بدون نام مطلوبیت کلی که مصرف کننده با استفاده و مصرف نام ونشان تجاری تداعی می کند. از مجموعه […]

نام و نشان تجاری و تسلط بر موقعیت

۵کاهش دهنده ریسک (Risk Reducer)12تصویر ذهنی (Image)6موضع یابی (Positioning)13رابطه (Relationship)7شخصیت (Personality)14وفاداری (Loyality)2-2-2-2 ویژگیهای یک نام و نشان تجاری مطلوب : نام تجاری باید مزایای کالا را همراه داشته باشد. نام تجاری باید خواص کالا مثل طرز عمل یا رنگ آن را به همراه بیاورد. تلفظ، شناخت و به خاطر سپردن نام تجاری باید آسان باشد. […]