بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک …

یکی از حساس ترین وظایف مدیران که همواره با آن درگیر هستند و در نهایت موفقیت و شکست سازمان و موفقیت مدیریت آنها را به دنبال خواهد داشت مسأله تصمیم گیری است. سازمان ها عموماً با مسائل حل نشده و امکانات غیر واقعی روبرو  هستند و مدیران را به سوی تصمیم گیری های حساس تر […]

بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک …

کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. با آشکار شدن مفهوم کارآفرینی بویژه مفهوم کارآفرینی سازمانی و ضرورت آن در توسعه سازمان و جامعه، تردیدی در تربیت کارآفرینان سازمانی جهت تحقق این هدف بزرگ باقی نمی ماند. باتوجه […]

بررسی رابطه ی بین آموزش های فنی و حرفه ای و نگرش کارآفرینانه در سازمان آموزش

تحقیقات انجام شده تاکید می کند که فرآیندها و برنامه های آموزشی خاصی می تواند با تغییر بینش و نگرش افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارت های خاص ، یک کارآفرین بالقوه را به کارآفرین بالفعل تبدیل کند . انسان در محیط های مادی، اجتماعی و فرهنگی با موارد تازه ای برخورد می […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

آموزش مهارتهای لازم برای کارکنان سازمان در جهت اتخاذ تصمیمات رسمی برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. استخدام کارکنان با شایستگی بیشتر که در زمان انجام فعالیتهای سازمانی موفقتر باشند ایجاد ساختار انعطافپذیر و همچنین افزایش اعتماد مدیران برای اینکه افراد شایسته تواناییهای خود را به اثبات برسانند. محیط […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

بمنظور دسترسی به هدف تحقیق و مشخص نمودن عوامل و متغیرهای مهم و نیز میزان اثر گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط مسئله تحقیق، مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، از مدل مفهومی لامپکین و دس(۱۹۹۶) استفاده گردیده است که شرح کامل آن در فصل یک و نیز در کل مراحل تحقیق بیان شده است.جهت […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

GFI ۰٫۹۳ CFI ۰٫۹۱ NNFI براساس نتایج ارائه شده در در شکل شماره(۴-۷) مقدار T-value بیشتر از ۲ (۲۷/ ۹ T-value=) است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۹% رد میگردد. یعنی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به این که ضریب مسیر بین این دو متغیر مثبت(۸۳/۰) می‌باشد، افزایش میزان […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

۴-۳-۵-۳- فرضیه فرعی ۳: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد.H0: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری ندارد.H1: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد.از آن جایی که مقدار T-value بیشتر از ۲ (۱۵/۲T-value= ) میباشد، لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد میگردد. یعنی ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد. براساس نتایج ارائه […]

مقاله – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

۱٫۵۶ χ۲ / df ۰٫۰۵۳ RMR ۰٫۹۵ GFI ۰٫۹۵ CFI ۰٫۹۴ NNFI نتیجه آزمون نشان می‌دهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است(۰۵/۰ RMSEA=) لذا می‌توان گفت که مدل فوق برازش خوبی از داده‌های دنیای واقعی داشته است(هومن، ۱۳۸۴). در نتیجه کلیت مدل مورد تایید […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

-.۰۶۷ Kolmogorov-Smirnov Z ۱٫۶۷۰ Asymp. Sig. (2-tailed) .۰۰۸ a. Test distribution is Normal. نتایج آزمون نشان میدهد سطح معنیداری عملکرد کمتر از ۰۵/۰ است، لذا فرض صفر یعنی فرض مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیر عملکرد مورد تأیید قرار نمیگیرد. به عبارتی متغیر عملکرد دارای توزیع نرمال نیست.۴-۳-۲- مدلهای اندازهگیریقبل از ارزیابی مدل ساختاری فرضی و […]

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

با توجه به متغیر سن شرکت یا سابقه فعالیت شرکت در جدول (۴-۷)، تعداد ۷۲ شرکت دارای سابقه بین ۳٫۵ تا ۶ سال، تعداد ۶۹ شرکت دارای سابقه ۶ تا ۱۰ سال و تعداد ۸۴ شرکت دارای سابقه بالای ۱۰ سال بودند.۴-۳- تحلیل استنباطی دادههابعد از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، با استفاده از نرم […]