فرق عزت نفس و اعتماد بنفس چیه؟ 

 

عزت نفس چیه؟

عزت نفس یعنی اینکه خودتون رو چیجوری می ببینن و چه تصوری از خودتون دارین یا بهتر بگیم: عزت نفس یعنی اینکه خودتون رو چقدر دوست می دارین و چقدر به خودتون روی خوش نشون میدید. کلمه «esteem» در انگلیسی، که در فارسی «عزت و اَرج وقُرب» برابر یابی شده، از کلمه لاتین «aestimare» به معنی «امتحان، ارزش گذاری، حدس یا آزمایش» ریشه میگیره. پس، عزت نفس یعنی اینکه چقدر خودتون رو مهم می شمارید. افزون براینها، عزت نفس بنیانی احساسیه که به شکل فکر، احساسات و نوع برخورد افراد در مورد خودشون و بقیه شکل می ده و یعنی، مستقیما بر مناسبات فردی و اجتماعی اثر می ذاره. عزت نفس از تجارب زندگی، به ویژه در سنای پایین، نشئت میگیره. این تجاربِ حساس، تعیین کننده ی احساس خودارزشی فرد در درازمدت به حساب می رن.

افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارن، از چیزی که هستن، راضی و خشنودند. این افراد واسه اینکه حس وحال بهتری پیدا کنن، هیچ احتیاجی به مصرف مواد مخدر یا روی آوردن به رفتارهای پرخطر نمی بینند. اینجور افرادی واسه اینکه حس خوبی درباره خودشون پیدا کنن، به عوامل خارجی مثل پُست ومقام یا درآمد بالا وابسته نیستن. افراد دارای عزت نفس به خودشون، بقیه و محیط دور شون احترام می ذارن. نرمی ازجمله خصوصیات روشن این افراده، به این معنی که به آسونی می تونن خودشون رو از ناامیدیا و شکستا بیرون بکشند. اینجور افرادی از پیشرفت و تغییر استقبال می کنن، اهل مدارا هستن و خیلی آسون خشنود می شن. عزت نفس بالا موجب می شه فرد آسون تر بتونه ببخشد و پذیرای خود و بقیه باشه.

اعتماد بنفس چیه؟

اعتماد بنفس یعنی اینکه در تحقق هدف یا کاری خاص به توانمندیای خودتون باور و اطمینان داشته باشین. این کلمه از کلمه لاتین «fidere» به معنی «اعتمادداشتن» ریشه گرفته. در خیلی موارد، افرادی که در بخش ی خاصی به مهارت و تخصص دست پیدا می کنن، در همون بخش از اعتماد بنفس بالاتری بهره مند می شن. اعتماد بنفس کلیِ فرد هم به موجب موفقیتش بهبود پیدا می کنه. بعضی وقتا ممکنه فرد در بخش ای خاص احساس اعتماد بنفس کنه، اما در بخش ای دیگر ابدا اینجور حسی نداشته باشه.

آبراهام مازلو، روان شناس برجسته ی امریکایی، تأکید می کنه که باید بین اعتماد بنفس به عنوان یه جور ویژگی شخصیتیِ کلی، و اعتماد بنفس درمورد مهارت ها یا توانمندیای خاص فرق قائل شد. به اعتماد بنفس درمورد مهارت ها و توانمندیا «خودکارآمدی» هم گفته می شه: باور به موفقیت در انجام کاری خاص یا رویارویی با موقعیتای چالشی. فرق خودکارآمدی با اعتماد بنفس به عنوان یه جور ویژگی شخصیتی کلی، در اینجاست که: مثلا بعضی افراد در انجام مهارتایی مثل خوانندگی یا تدریس از خودکارآمدی بالایی برخوردارن، اما از اعتماد بنفس به عنوان یه جور ویژگی شخصیتی کلی بی بهره ان. حتی برعکس این قضیه هم امکان پذیره.

فرق بین عزت نفس و اعتماد بنفس در چیه؟

افرادِ دارای اعتماد بنفس بالا حتما از عزت نفس بالا بهره مند نیستن. عزت نفس یعنی اینکه ارزش خودتون رو چیجوری آزمایش می کنین. درواقع، عزت نفس، بنیانی احساسی حساب می شه که تعیین کننده ی تفکر منطقی، نوع احساسات و طرز رفتار هر شخصه. اما اعتماد بنفس به باور فردی درمورد انجام کاری خاص یا رسیدن به اهداف دلخواه اشاره داره.

افرادی که از عزت نفس کافی برخوردارن، معمولا واسه اینکه حس خوبی درباره خودشون داشته باشن، هیچ احتیاجی به پُست ومقام، معروفیت یا پول احساس نمی کنن و به دستاویزهایی مثل مواد مخدر یا رفتارهای پرخطر متوسل نمی شن. ازسوی دیگر، افراد دارای اعتماد بنفسِ زیاد حاضرن با رقابتا و مسئولیتای جدید روبه رو شن. این افراد می تونن به مصاف موقعیتای سخت برن و در شکار فرصتا تردیدی به خود راه نمی دن.

خلاصه اینکه عزت نفس یعنی آزمایش احساس خودارزشی و از تجارب مثبت زندگی ریشه میگیره و در خصوصیاتی مثل نرمی، جسارت و احترام به خود و بقیه نمود پیدا میکنه. اما اعتماد بنفس یعنی اینکه فرد به توانمندیای فردیِ خود باور داشته باشه. اعتماد بنفس درنتیجه ی انجام موفق کاری خاص یا رویارویی پیروزمندانه با چالشی به ویژه شکل میگیره و در خصوصیاتی مثل پذیرش مشتاقانه ی رقابتا، مسئولیتا و فرصتای جدید نمود پیدا میکنه.

برگرفته از: theydiffer.com

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *