ب: عمل نوعاً کشنده 14 مبحث دوم: مبانی جرم انگاری 20 گفتار اول : مبانی قانونی 20 الف: دوران قبل از انقلاب 20 ب : دوران پس از انقلاب 22 گفتار دوم: مبانی شرعی 24 الف :آیات 24 1: انواع قتل بر مبنای... دنباله مطلب

141 گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..147 مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه …….……………..……………..………….……………………..151 گفتار اول:... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره نابرابری جنسیتی

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 683-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی 693-3-1-4- نظریه کارایی 693-3-1-5- نظریه تواناسازی 693-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی 703-3-2-1- رویکرد... دنباله مطلب