زمان پخش برنامه های تلویزیون در عید نوروز ۹۰

 

ردیفنام فیلمتاریخ و روز پخش
۱غیرقابل ردیابیسـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲زیرخاکیسـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳پلـیس بـروکلیـنچهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴گروگانچهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۵خـوب ، بـد ،

عجـیـب

پنج­شـنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۶همون نورمعرفتپنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۷چهره به چهرهجمعه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۸شـاتـر آیـلـنـدشـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۹کـاراگـاه دییکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۰سـرخدوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۱بدرود تهرانسـه ­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۲محمولهچهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۳جنگجویان طوفانپنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۴تـلقـیـنجمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۵شکارروباهشـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۶بـدون رد پـایکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۷القاءدوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۸بـازی با مـرگسـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۹به دنبال اریکچهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۰سه روز بعدپنـجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۱منـطـقـه سبـزجمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۲الم شنگهشـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه دو سیما در نوروز  ۹۰

ردیفنام فیلمتاریخ و روز پخش
۱یه اتفاق ً سادهسـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲رابین هودسـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳میمونای فضایی ۲سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۴داستان اسباب بازی ۳سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۵اژدها تونو چیجوری آموزش بدینسـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۶میراث پر درد سرچهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۷خرگوش مخملیپنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۸دم زریجمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۹شهر در دست بچه هاشـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ایکیچان توبوکویکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۱حدس بزن کی واسه عید میاددوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۲قلمرو حیواناتسـه­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۳ویکـیچهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۴همنشینپنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۵مرد نفرت انگیزجمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۶سرخ پوستشـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۷سیب سنجد سمنویکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۸دلاوران کوچیکدوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۹آلبرت و دوست نامرئیسـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۲۰هاچچهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۱فوتبالیستای بازیگوشپنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۲جا موندهجمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۳ماجراهای سامیشـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه سه سیما در نوروز  ۹۰

ردیفنام فیلمتاریخ و روز پخش
۱فوتبال جام باشگاههای آسیاسـه شـنـبـه۲۴ /۱۲ /۸۹
۲عمو بوت ناتچهـارشنـبـه۲۵ /۱۲/ ۸۹
۳افسانه کینپنـجشنـبـه۲۶ /۱۲ /۸۹
۴الوجمـعـه۲۷/ ۱۲ /۸۹
۵شـنبـه۲۸ /۱۲/ ۸۹
۶پسرکاراته بازیکـشنبـه۲۹ /۱۲/ ۸۹
۷گردشگردوشنـبه۱/۱/ ۹۰
۸جنگ تایتانهاسـه شـنـبـه۲ /۱ /۹۰
۹پدرچهـارشنـبـه۳ /۱/ ۹۰
۱۰افسانه جادوگرپنـجشنـبـه۴ /۱/ ۹۰
۱۱موعد مقررجمـعـه۵ /۱/ ۹۰
۱۲شـنبـه۶ /۱/ ۹۰
۱۳شهریکـشنبـه۷ /۱/ ۹۰
۱۴مکانیکدوشنـبه۸ /۱/ ۹۰
۱۵سـه شـنـبـه۹/۱/۹۰
۱۶اون یکیاچهـارشنـبـه۱۰/۱ / ۹۰
۱۷اسم من خانپنجشنـبـه۱۱ /۱ /۹۰
۱۸شبح نویسندهجمـعـه۱۲ /۱ /۹۰
۱۹شـنبـه۱۳ /۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه چهار سیما در نوروز  ۹۰

ردیفنام فیلمتاریخ و روز پخش
۱پارک ژوراسیک ۱سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲پارک ژوراسیک ۲چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۳پارک ژوراسیک ۳پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۴درآغازیک روزجمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۵سرگذشت ریدیکشـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۶خونه ای در غباریکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۷نـوع چـهـارمدوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۸بی پولیسـه­ شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۹نـوامبـر دیـوانـهچهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۰اتاق فرمتپنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۱دیـویـد کـاپـرفیـلـدجمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۲آزمونشـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۳محاکمهیکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۴نشانیدوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۵تیغ های خـونیـنسـه ­شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۶کنعانچهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۷تابستونی که گذشتپنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۸سلام ناشرمحترمجمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۱۹قطارسیبریشـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه تهران سیما در نوروز  ۹۰

ردیفنام فیلمتاریخ و روز پخش
۱طعمهسـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲حد پایانیسـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳بازی ۱چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴بازی ۲پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۵گرفتاردرآتشجمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۶شبح ۱شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۷شبح ۲یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۸نیش زنبوردوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۹فرماندهسـه­ شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۰از دور دست طلوعچهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۱توقف ناپذیرپنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۲پنج نقابدار به دنبال تلافیجمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۳شکست ناپذیرشـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۴کتانی سفیدیکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۵آتیش ویخدوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۶مسابقه موش هاسـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۷پلیسهای اخراجیچهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۸قاصدتندروپنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۹جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۰آتیش بازیشـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

مجموعه نمایشی شبکه های سیما در نوروز ۱۳۹۰

ردیفنـام

شبکـه

نـام

مجموعه نمایشی

ساعت پخـش روز و تکرارنام

کارگردان

۱شبکه

یه

پایتخت۲۳:۰۰ – ۲۲:۱۰۱۵:۱۵

۱۴:۳۰

۱۷:۳۰

۱۶:۵۵۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

سیروس

مقدم

۲شبکه

دو

نامه های

بالدار

۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

–۱۵:۱۵

۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰

– ۸

امیر

فیضی

۳شبکه

دو

بچه ها

نگاه می کنن

۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

۱۵:۱۵

۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰ – ۸حمید

صلاحمند

۴شبکه

سه

راه

در رو

۲۳:۴۵ – ۲۳۱۴:۳۰

۱۳:۴۵

۲۱:۳۰ – ۲۰۱۳:۰۰

۱۱:۳۰

سعید

آقا خانی

۵شبکه

چهار

دیوانگان

متفکر (تله تئاتر)

۱۹:۳۰ – ۱۸:۰۰علی

مختارزاده

۶شبکه

تهران

سفر

، کیش ، مات

۲۱:۳۰

۲۰:۳۰۱۶:۴۵

۱۶:۰۰

۱۶:۰۰ – ۱۳:۳۰۱۳:۳۰

 

جمع آوری: آلامتو