منابع پایان نامه ارشد درباره حداکثر قدرت

اسکاپولوتراسیک ۷۵
جدول ۲- ۴: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه ۷۵
جدول ۳-۱: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق ۷۹
جدول ۴-۱: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق ۱۰۳
جدول ۴-۲: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق ۱۰۳
۴-۳: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری ۱۰۴
جدول ۴-۴: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری ۱۰۵
جدول ۴-۵: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری ۱۰۶
جدول ۴-۶: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری ۱۰۷
جدول ۴-۷: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۰۷
جدول ۴-۸: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۰۸
جدول ۴-۹: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن ۱۰۹
جدول ۴-۱۰: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۱۱
جدول ۴-۱۲: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی ۱۱۲
جدول ۴-۱۳: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۱۳
جدول ۴-۱۴: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۱۵
۴-۱۵: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۱۷
۴-۱۶: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۱۸
جدول ۴-۱۷: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی ۱۲۱
جدول ۴-۱۸: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۲۲
جدول ۴-۱۹: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی ۱۲۴
جدول ۴-۲۰: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۲۶
جدول ۴-۲۱: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر ۱۲۹
جدول ۴-۲۲: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر در شرایط اعمال بار خارجی ۱۲۹
جدول ۴-۲۳: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۳۰
جدول ۴-۲۴: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۳۰
جدول ۴-۲۵: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن ۱۳۱
جدول ۴-۲۶: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۳۱
جدول ۴-۲۷: پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات ۱۳۲
جدول ۴-۲۸: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۳۳
جدول ۴-۲۹: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۳۳
جدول ۴-۳۰: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۳۴
جدول ۴-۳۱: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۳۶
جدول ۴-۳۲: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۳۸
جدول ۴-۳۳: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن شانه در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۳۹
جدول ۴-۳۴: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر ۱۴۲
جدول ۴-۳۵: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر ۱۴۳
جدول ۴-۳۶: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۴۳
جدول ۴-۳۷: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن ۱۴۴
جدول ۴-۳۸: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۴۵
جدول
۴-۳۹: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط
اعمال بار خارجی ۱۴۵
جدول ۴-۴۰: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۴۶
جدول ۴-۴۱: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۴۸
جدول ۴-۴۲: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۴۹
جدول ۴-۴۳: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی ۱۵۱
جدول ۴-۴۴: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر الگوی فراخوانی عضلات طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۵۴
جدول ۴-۴۵: نتایج مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق ۱۵۵
جدول ۴-۴۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه الگوی فراخوانی بین عضلات در طی ابداکشن بازو ۱۵۶
جدول ۴-۴۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال ۱۵۸
جدول ۴-۴۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۵۸
جدول ۴-۴۹: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات (ابداکشن دینامیک) ۱۵۹
جدول ۴-۵۰: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۶۱
جدول ۴-۵۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه بین گروهها (ابداکشن دینامیک) ۱۶۲
جدول ۴-۵۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت عضلات بین عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۶۲
جدول ۴-۵۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۶۴
جدول ۴-۵۴: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در طی ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال ۱۶۴
جدول ۴-۵۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۶۵
جدول ۴-۵۶: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات شانه (ابداکشن ایستا) ۱۶۵
جدول ۴-۵۷: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۶۸
جدول ۴-۵۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۶۸
جدول ۴-۵۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۶۹
جدول ۴-۶۰: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۷۰
جدول ۴-۶۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در نگه‌داری ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۷۱
جدول ۴-۶۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در حالت نگه‌داری ابداکشن بازو بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۷۱
جدول ۴-۶۳: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن دینامیک) ۱۷۲
جدول ۴-۶۴: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۷۵
جدول ۴-۶۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن دینامیک) ۱۷۵
جدول ۴-۶۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف مفصل شانه در طی ابداکشن دینامیک ۱۷۶
جدول ۴-۶۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۷۶
جدول ۴-۶۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۷۷
جدول ۴-۶۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۷۷
جدول ۴-۷۰: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن ایستا) ۱۷۸
جدول ۴-۷۱: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۸۱
جدول ۴-۷۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۸۱
جدول ۴-۷۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۸۲
جدول ۴-۷۴: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۸۳
جدول ۴-۷۵: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۸۳
جدول ۴-۷۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۸۴
جدول ۴-۷۷: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک
(ابداکشن دینامیک) ۱۸۵
جدول ۴-۷۸: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) ۱۸۷
جدول ۴-۷۹: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (ابداکشن دینامیک) ۱۸۷
جدول ۴-۸۰: نتای
ج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در طی ابداکشن بازو ۱۸۸
جدول ۴-۸۱: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین زوایای مختلف ابداکشن بازو ۱۸۸
جدول ۴-۸۲: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار ۱۸۹
جدول ۴-۸۳: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین شانهی برتر و غیر برتر ۱۸۹
جدول ۴-۸۴: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک (ابداکشن ایستا) ۱۹۰
جدول ۴-۸۵: نتایج آزمون اثرا

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *