نیترات، پتاسیم، سالیسیلیک، اسید

(جدول ۴-۱۳) و (نمودار ۴-۲۴) نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۵) نشان می‌دهد که بیشترین شاخص بنیه بذر به میزان ۳۵/۹۰ و ۳۴/۹۱ به ترتیب مربوط به عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید ۲۰۰ میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم و عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم می‌باشد.

نمودار ۴-۱۹- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار ۴-۲۰- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۲۱- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۲۲- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۲۳- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۲۴- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
۴-۵- وزنتر گیاهچه
جدول تجزیه واریانس وزن‌تر گیاهچه (جدول ۴-۱) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثرات ساده سالیسیلیک اسید، نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری با سالیسیلیک اسید، شوری با نیترات پتاسیم، سالیسیلک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول ۴-۳) و (نمودار ۴-۲۵) نشان می‌دهد که با افزایش شوری وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد بهطوری که بالاترین وزنتر گیاهچه به میزان ۴۸۰/۰ گرم مربوط به شاهد و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۱/۰ گرم مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۵) و (نمودار ۴-۲۶) نشان می‌دهد که افزایش سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد می‌شود، بهطوری که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۲۹۵/۰ گرم مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۲۳۵/۰ گرم مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۷) و (نمودار ۴-۲۷) بیانگر این است که با افزایش سطوح نیترات پتاسیم وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد افزایش می‌یابد، لازم به ذکر است که بین سطوح دوم و سوم نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود. بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۲۸۳/۰ و ۰۲۷۹/۰ گرم مربوط به نیترات پتاسیم ۲۵/۰ و ۳۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۲۱۴/۰ گرم مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۹) و (نمودار ۴-۲۸) نشان می‌دهد که بیشترین میزان وزنتر گیاهچه مربوط به شاهد به میزان ۰۴۱/۰ گرم و کم‌ترین میزان وزنتر گیاهچه مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار و سالیسیلیک اسید ۴۰۰ گرم در لیتر به میزان ۰۰۸/۰ میلیگرم است.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۱) و (نمودار ۴-۲۹) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۵۷/۰ گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار و نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین وزن‌تر گیاهچه مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۳) و (نمودار ۴-۳۰) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۶۷/۰ گرم مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۳۴/۰ گرم مربوط به سالیسیلیک اسید ۲۰۰ میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۵) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان ۰۶۷/۰ گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار، سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم می‌باشد.

نمودار ۴-۲۵- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار ۴-۲۶- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۲۷- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۲۸- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۲۹- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۳۰- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
۴-۶- وزن خشک گیاهچه
جدول تجزیه واریانس وزن خشک گیاهچه (جدول ۴-۱) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری در سطح احتمال ۱ درصد و اثر اصلی سالیسیلیک اسید و اثر متقابل سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار شده است، اما در اثر اصلی نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری با سالیسیلیک و شوری با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول ۴-۳) و (نمودار ۴-۳۱) نشان می‌دهد که با افزایش شوری
وزن خشک گیاهچه نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد، بهطوری که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۲/۰ گرم مربوط به شاهد و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۰۳/۰ گرم مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۵) و (نمودار ۴-۳۲) نشان می‌دهد که با افزایش سالیسیلیک اسید وزن خشک گیاهچه نسبت به سطح شاهد افزایش می‌یابد، هم‌چنین نتایج نشان داد که بین شاهد و سطح دوم شوری تفاوت معنیداری وجود ندارد. بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۱۲۱/۰ گرم مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۰۸۹/۰ و ۰۰۸۳/۰ گرم به ترتیب مربوط به سالیسیلیک اسید ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در لیتر می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۷) و (نمودار ۴-۳۳) بیانگر این است که بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۹) و (نمودار ۴-۳۴) نشان می‌دهد که بیشترین میزان وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری صفر میلیمولار و سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر به میزان ۰۱۹/۰ گرم و کم‌ترین میزان وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار و سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر به میزان ۰۰۰۷/۰ گرم می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۱) و (نمودار ۴-۳۵) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۲۱/۰ گرم مربوط مربوط عدم حضور شوری و نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۳) و (نمودار ۴-۳۶) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۲۹/۰ گرم مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۱۶/۰ و ۰۱۴/۰ گرم به ترتیب مربوط به عدم مصرف سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و سالیسیلیک اسید ۲۰۰ میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۵) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان ۰۲۹/۰ گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار، سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر می‌باشد.

نمودار ۴-۳۱- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار ۴-۳۲- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۳۳- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۳۴- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۳۵- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار ۴-۳۶- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
۴-۷- میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم
جدول تجزیه واریانس فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم (جدول ۴-۲) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری، سالیسیلیک اسید، نیترات پتاسیم و اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثرات متقابل شوری با نیترات پتاسیم، سالیسیلک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول ۴-۴) و (نمودار ۴-۴۳) نشان می‌دهد که با افزایش شوری شاهد کاهش میزان فعالیت آلفا آمیلاز هستیم ولی بین شاهد و سطح دوم شوری تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود، بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز به میزان ۶۸/۴ و ۳۵/۴ به ترتیب مربوط به شاهد و شوری ۱۵۰ میلیمولار و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز به میزان ۳/۳ مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۶) و (نمودار ۴-۴۴) نشان می‌دهد که با افزایش میزان اسید سالیسیلیک شاهد افزایش میزان فعالیت آلفا آمیلاز نسبت به سطح شاهد می‌باشیم. به طوری که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۹۴/۴ مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۴۴/۳ مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۸) و (نمودار ۴-۴۵) بیانگر این است که با افزایش نیترات پتاسیم فعالیت آلفا آمیلاز بذور کاهش می‌یابد، البته بین شاهد و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۴۶/۴ و ۱۶/۴ به ترتیب مربوط به شاهد و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۷۱/۳ مربوط به نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول ۴-۱۰) و (نمودار ۴-۴۶) نشان می دهد که بیشترین میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور مربوط به عدم حضور شوری و شوری ۱۵۰ میلیمولار با سالیسی
لیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر به میزان ۲۲/۶ و ۰۳/۶ و هم‌چنین بین سایر سطوح تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۲) و (نمودار ۴-۴۷) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۲۲/۴ مربوط به شاهد و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۰۸/۲ مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار و نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر است.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۴) و (نمودار ۴-۴۸) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۲۲/۶ و ۹۸/۵ مربوط به سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم و نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۹۵/۳، ۹/۳ و ۵۴/۳ و به ترتیب مربوط به سالیسیلیک اسید ۲۰۰ میلیگرم در لیتر با نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر و عدم مصرف سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم ۲۵/۰ و ۳۵/۰ مول بر لیتر است.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول ۴-۱۶) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۲۲/۶، ۹۸/۵ و ۰۳/۶ به ترتیب مربوط به شوری صفر میلیمولار با سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلی‌گرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم، مربوط به شوری صفر میلیمولار با سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر با نیترات پتاسیم ۲۵/۰ مول بر لیتر و مربوط به شوری ۱۵۰ میلیمولار با سالیسیلیک اسید ۴۰۰ میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان ۰۸/۲ مربوط به شوری ۲۵۰ میلیمولار، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم ۳۵/۰ مول بر لیتر می‌باشد.

نمودار ۴-۳۷- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار ۴-۳۸- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار ۴-۳۹- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *