منابع مقاله درمورد رهبری تحول آفرین

منابع مقاله درمورد رهبری تحول آفرین
فوریه 6, 2019 No Comments پایان نامه های روانشناسی مدیر سایت

……………………………………………………………………………………… 55
2-15)مدل های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 59
2-15-1) مدل” می یر و آلن”…………………………………………………………………………………………………… 60
2-15-2) مدل “مایر و شورمن”…………………………………………………………………………………………………….61
2-15-3)مدل “جاروس “و همکاران……………………………………………………………………………………………..61

2-16)انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………63
2-17) عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 64
2-18)دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………… 66
بخش دوم
2-19)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-19-1)بررسی آثار رهبری تحول آفرین بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگ کنگ ……….68
2-19-2)بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان……69
2-19-3) بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان ……………………..69
2-19-4)رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان خراسان شمالی …………………………………………………………………………………………………………70
2-19-5)مطالعه سانتوز…………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-19-6)مطالعه هاسکت و همکاران…………………………………………………………………………………………….. 72
2-19-7)مطالعه«تسای»و «وانگ»………………………………………………………………………………………………. 72
2-20)چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 74
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
3-2) روش تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………… 83
3-3)روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 85
3-4)ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 86
عنوان صفحه
3-4-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین ……………………………………………………….86
3-4-2) پرسشنامه جهت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………….86
3-5) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….86
3-6)پایایی (اعتماد پذیری ) پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..87
3-7)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………….88

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………… 92
4-3) توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 95
4-4) آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 102
4-5)یافته جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 108
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
5-2) نتایج آمارهای توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 112
5-3) نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 114
5-4) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 119
5-5) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120
5-6) پیشنهادات تجربی محقق ……………………………………………………………………………………………………… 122
6-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده…………………………………………………………………………………………….. 123
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 124
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 125
ضمیمه ها
ضمیمه الف : مستندات تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………….. 130
ضمیمه ب : پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 142
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 146

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم
جدول(2-1): تفاوت بین رهبری و مدیریت …………………………………………………………………………………. 22
جدول(2 -2 ): مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 80
فصل چهارم
جدول(4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………. 92
جدول(4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 93
جدول(4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 94
جدول(4-4) توصیف متغیر ویژگی های آرمانی…………………………………………………………………………………. 95
جدول(4-5) توصیف متغیر رفتار های آرمانی……………………………………………………………………………………. 96
جدول(4-6) توصیف متغیر انگیزش الهام بخش………………………………………………………………………………… 97
جدول(4-7) توصیف متغیر ترغیب ذهنی………………………………………………………………………………………….. 98
جدول(4-8) توصیف متغیر ملاحظات فردی……………………………………………………………………………………… 99
جدول(4-9) توصیف متغیر سبک رهبری تحول آفرین………………………………………………………………….. 100

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(4-10) توصیف متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. 101
جدول(4-11) ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ………. 103
جدول(4-12) ضریب همبستگی بین ویژگیهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ……………………… 104
جدول(4-13) ضریب همبستگی بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان …………………….. 105 جدول(4-14) ضریب همبستگی بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ………………………….. 105
جدول(4-15) ضریب همبستگی بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ………………… 106
جدول(4-16) ضریب همبستگی بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان …………………….. 107
جدول (4-17)خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
جدول(4-18)تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول(4-19)ضرایب مدل های رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…110

فهرست اشکال

عنوان صفحه
فصل اول
شکل(1-1) : مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم
شکل (2-1): رابطه قدرت و نفوذ رهبری ……………………………………………………………………………………….. 41
شکل(2-2) : ابعاد رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رابطه بین آنها ……………………………………. 79

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
فصل چهارم
نمودار(4-1): نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….92
نمودار(4-2): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………..93
نمودار(4-3): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………95
نمودار(4-4): هیستوگرام متغیر ویژگی های آرمانی ……………………………………………………………………….96
نمودار(4-5): هیستوگرام متغیر رفتار های آرمانی ………………………………………………………………………….97
نمودار(4-6): هیستوگرام متغیر انگیزش الهام بخش ………………………………………………………………………..98
نمودار(4-7): هیستوگرام متغیر ترغیب ذهنی …………………………………………………………………………………99
نمودار(4-8): هیستوگرام متغیر ملاحظات فردی …………………………………………………………………………..100
نمودار(4-9): هیستوگرام متغیر سبک رهبری تحول آفرین ………………………………………………………….101
نمودار(4-10): هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………….99

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

1)مقدمه
یکی از مباحثی که در حوزه تعهد سازمانی کارکنان مطرح است ، مبحث رهبری می باشد. رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای هدف های گروه فعالیت نمایند. قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی ها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند (جمشیدیان و یزدان شناس، 1387).
جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان قرار گرفته است(انصاری و تیموری،1386).
اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزشهای اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی میشوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان، مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل از اسماعیلی، 1380).
در این فصل به چارچوب های اصلی تحقیق اعم از بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته شده است.

1-2) بیان مسئله
عصر حاضر،

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *