ابزارهای تلفن همراه و همبستگی پیرسون

۱۱۱
جدول شماره ۴-۴۱: همبستگی بین میزان استفاده از نرم افزار لاین تلفن همراه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ۱۱۲
جدول شماره ۴-۴۲: آمار توصیفی دو متغیر استفاده از نرم افزار لاین و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ۱۱۲
جدول شماره ۴-۴۳: نتایج آزمون تی در خصوص استفاده از نرم افزار لاین تلفن همراه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ۱۱۳

فهرست شکلها
فهرست صفحه
شکل شماره ۲- ۱: مدل تحقیق ۶۷
شکل شماره ۳- ۱: نقشه منطقه ۴ شهرداری تهران (به تفکیک نواحی و محلات) ۷۵
شکل شماره ۴- ۱: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس ۸۱
شکل شماره ۴- ۲: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۸۲
شکل شماره ۴- ۳: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۳
شکل شماره ۴- ۴: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سن ۸۵
شکل شماره ۴- ۵: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه ۸۷
شکل شماره ۴- ۶: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به قوانین و مقررات ۹۰
شکل شماره ۴- ۷: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب داشتن روابط اجتماعی ۹۳
شکل شماره ۴- ۸: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب پایبندی به حفظ محیط زیست ۹۵
شکل شماره ۴- ۹: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به هویت ملی ۹۸
شکل شماره ۴- ۱۰: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب پایبندی به آموزه های دینی ۱۰۰
شکل شماره ۴- ۱۱: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب آگاهی از حقوق شهروندی ۱۰۲
شکل شماره ۴- ۱۲: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب مطالعه مطالب شبکه های اجتماعی ۱۰۳
شکل شماره ۴- ۱۳: توزیع درصدی نظر پاسخگویان بر حسب توهین به افراد در شبکه های اجتماعی به خاطر شاد بودن ۱۰۴
شکل شماره ۴- ۱۴: توزیع درصدی نظر پاسخگویان بر حسب به اشتراک گذاشتن تصویر برهنه به خاطر مدشدن برهنگی ۱۰۵
شکل شماره ۴- ۱۵: توزیع درصدی نظر پاسخگویان بر حسب انتشار تصویر برهنه در شبکه های اجتماعی ۱۰۵
چکیده
ابزارهای تلفن همراه همچون لاین، وایبر، واتس آپ، تلگرام و…، روزانه توسط نزدیک به چهارصد میلیون نفر استفاده می شود و یکی از کاربردهای اصلی آنها، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. برتری این رسانه های ارتباطی نسبت به سایر فضاهای مجازی آن است که ارتباط در آنها، فقط بر متن استوار نیست و از نشانههای بصری و شنیداری در تعاملهای رو در رو بهره مند است. علاوه بر آن این ابزار همانند سایر رسانهها از کارکردهای مختلفی همچون کارکرد اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزشی و … برخوردار است ولی به نظر میرسد که ابزارهای تلفن همراه در بین مخاطبان صرفاً کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت داشته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه بین این ابزارهای تلفن همراه و آگاهی از حقوق شهروندی بپردازیم زیرا با گسترش شهرنشینی آگاهی از حقوق شهروندی و آموزش آن یک ضرورت است. این پژوهش با روش پیمایش و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی انجام شده و بین ۳۸۴ نفر از شهروندان بالای ۱۵سال منطقه ۴ پرسشنامه توزیع شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS پردازش و از طریق آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ها آزمون شده است و نتایج حاکی از آن است که نرم افزار تلگرام پرمخاطب ترین نرم افزارهای تلفن همراه است و میانگین استفاده از آن بیش از ۳ ساعت در شبانه روز است. همچنین مشخص شد که بین میزان استفاده از نرم افزار تلگرام تلفن همراه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که افزایش و یا کاهش استفاده از نرم افزار تلگرام موجب افزایش و یا کاهش آگاهی از حقوق شهروندی نمی گردد در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد می شود. همچنین بین دو گروه کاربران تلگرام و کسانی که از تلگرام استفاده نمی کنند در میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از نرم افزار تلگرام تلفن همراه در میزان آگاهی از حقوق شهروندی افراد تفاوتی ایجاد نمی کند. این نتیجه در مورد نرم افزار واتس آپ و لاین نیز صادق است و بین این دو نرم افزار و میزان آگاهی از حقوق شهروندی نیز رابطه معناداری وجود ندارد.