منابع و ماخذ پایان نامه ورزشکاران، گروه کنترل

حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم در طی الویشن شانه در سطح ساجیتال، مطالعات مختلفی یک فاز اولیهای گزارش کردهاند که کتف مشارکت کمی در طی الویشن شانه دارد (Inman et al., 1944; Fung et al., 2001, McClure et al., 2001); این فاز اولیه، دامنهای از ۰ تا ۹۰ درجه (Fung et al,.2001)، […]

منابع و ماخذ پایان نامه ورزشکاران

t al, 1976, Soderberg,1986). در دامنه‌ی حرکتی کامل ۱۸۰ درجه‌ی خم کردن یا دور کردن، نسبت دوری بازویی به کتف ۲ به ۱ است. لذا ۱۲۰ درجه‌ی حرکت دوری بازویی و ۶۰ درجه حرکت کتف، دامنه‌ی حرکتی ۱۸۰ درجه را تولید میکند (Halbach et al, 1985). اعمال مفاصل مشارکت‌کننده برای تولید حرکت کتف عبارت است […]

منابع و ماخذ پایان نامه بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد

ابداکشن ۹۰ درجه شانه (از صفر تا ۹۰ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۲ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه.۴- انجام ابداکشن ۱۳۵ درجه شانه (از صفر تا ۱۳۵ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۳ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه. برای تنظیم ریتم حرکت ابداکشن شانه، از مترونوم […]