پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

محدودیت های پژوهش: پژوهش حاضر دچار محدودیتهایی بوده که در زیر به آنها اشاره می شود.با توجه به نقش مهم پدر در خانواده و تربیت فرزند، امکان ورود پدران در این پژوهش میسر نشد.فرایند جمع آوری اطلاعات به روش خود گزارشی بوده است بدین خاطر ممکن است آزمودنی ها با سوگیری پرسشنامه ها را تکمیل […]

Read more

نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی کناره گیری و عدم دسترسی عامل خطر عمده ای برای ایجاد علائم افسردگی و اضطراب دارد. به نظر می رسد که اضطراب مادران بر سبک والدگری آنها تاثیر می گذارد، و بدین طریق موجب الگوی عدم دسترس پذیری و کناره گیری می شود.(یاپ و همکاران،۲۰۱۰).بوگلس و همکاران(۲۰۰۶) نشان […]

Read more

–––کل۲۶۲۷۰۶۱۰۰––––نتایج مندرج در جدول ۴-۱۹ بعد از وارسی معناداری اثر پیلای، به معناداری متغیر وابسته خود کارامدی والدینی می پردازد. نتایج یاد شده نشان می دهد که مقدار F مربوط به مقایسه میانگین خودکارامدی والدینی در دو گروه ۷۰/۷۱می باشد. که در مقایسه با مقادیر بحرانی در سطح آلفای ۰۰۰۱/۰معنادار است.بنابراین می توان گفت که […]

Read more

نتایج مندرج در جدول ۴-۱۲ نشان می دهد که میانگین های مربوط به ابعاد کمال گرایی در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.بررسی فرضیات […]

Read more

۵- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد والدین نمونه های تحقیق .۶– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های اضطرابی و جستجو در مدارس منطقه های مشابه در شهر مشهد و انتخاب آزمودنی های مشابه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی و وارسی میزان اضطرب آنها .۷- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان […]

Read more

ب) ملاک های خروج:تاریخچه اختلالات روانشناختی و جسمی مزمن و واضح در کودکانتاریخچه اختلالات روانشناختی و جسمی مزمن در والدین کودکان مضطرب و بهنجار.فرزند طلاق بودن۲٫ کودکان بهنجار و والدین آنها: در این مورد نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. به این صورت که با توجه به نمونه های کودکان مبتلا به اضطراب و […]

Read more

یکی از متغیر های دیگری که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت سبک های والد گری می باشددیدگاه های نظری در رابطه با سبک های فرزند پروریشیوه های فرزند پروری: خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که به عنوان پایه و اساس هر جامعه ای در نظر گرفته می شود. محیط خانواده اولین و مهمترین […]

Read more

در بررسی خود کارامدی والدینی با واژ ه های متفاوتی مواجه می شویم که معنای مشابهی با این سازه دارند. از این رو مقایسه و استفاده از نتایج را با مشکل مواجه می سازد. این ناهمخوانی میان تعاریف و مفاهیم و استفاده از آنها در پژوهش ها بیانگر این نکته است که با مفاهیم آن […]

Read more

تمایلات کمال گرایانه ممکن است پیامد محیط دوران کودکی باشدف محیطی که یکی از مولفه های آن سبک والد گری است. تعداد زیادی از پژوهشگران کمال گرایی را نتیجه تعامل کودکان با والدینشان می دانند. خیلی از کودکان کمال گرا در خانواده هایی زندگی می کنند که عملکرد کمتر از کامل را مورد انتقاد آشکار […]

Read more

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گراییبیش از یک قرن است که کمال گرایی شناخته شده است. با این وجود برای سالیان زیادی بیشتر از این که مورد بررسی قرار گیرد، به سادگی توسط پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می شد.توصیف بالینی و اولیه از کمال گرایی، حاوی ویژگی های توصیف کننده مفیدی […]

Read more