پایان نامه با موضوع بهبود مستمر، سلطان محمد، بهره بردار

پایان نامه با موضوع بهبود مستمر، سلطان محمد، بهره بردار
دسامبر 5, 2018 No Comments دانشگاهی y7oozita

2-3- بازارگرایی 18
2-4- مفهومبازارگرایی(گرایشبهبازار) 19
2-5- عواملموثربربازارگرایی 25
2-6- پیامدهایبازارگراییبرایسازمان 25
2-7-رفتارهایبازارگرایی 27
2-8- دیدگاههایبازارگراییمعاصر 29
2-8-1- دیدگاهتصمیمگیریشاپیرووگلازر 30
2-8-2- دیدگاههوشمندیبازارکوهلیوجاورسکی 31
2-8-3- دیدگاهرفتاریمبتنیبرفرهنگنروروسلاتر 33
2-8-4- دیدگاهبازاریابیاستراتژیکروکرت 34
2-8-5- دیدگاهمشتریگراییدیشپند 34
2-9- عناصربازارگرایی 36
2-9-1- بخشبندیبازار 36
2-9-2- اولویتبندیبخشهایبازار 37
2-9-3- تخصصیکردنکارکنانفروش 37
2-10- بازارگراییدربرابرگرایشبهمدیریت 38
2-11- فقدانشفافیتتئوریکدرمفهومبازار 38
2-12- بازارگراییدربرابرمشتریگرایی 38
2-13- بازارگراییدربرابربازاریابیخارجی 40
2-14- گرایشبهبازاردربرابرگرایشبهسود 40
2-15- رویکردهایبازارگرایی 41
2-16- مدلهایبازارگرایی 41
2-17- مفهوموجایگاهخلاقیتونوآوری 42
2-18- تفاوتخلاقیتونوآوری 44
2-19- نوآوری 47
2-20- تعریفنوآوری 48
2-21- انواعنوآوری 49
2-21-1- نوآوریمبتنیبربازار: 49
2-21-2- نوآوریمبتنیبرمحصول: 50
2-21-3- نوآوریمبتنیبرفرآیند: 50
2-21-4- نوآوریسازمانی: 50
2-22- فرآیندنوآوری 50
2-23- مطالعاتبازارگرایی 51
فصلسوم: روششناسیتحقیق 53
3-1- مقدمه 54
3-2- فرایندتحقیق 54
3-3- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق 55
3-4- روشتحقیق 57
3-5- جامعهونمونهآماری 57
3-6- ابزارجمع‌آوریداده‌ها 58
3-7- روشجمع‌آوریداده‌ها 58
3-8- شرحپرسشنامه 59
3-9- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی 59
3-10- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 61
فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها 62
4-1- مقدمه 63
4-2 توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی 64
4-2-1 جنسیت 64
4-2-2 وضعیتتاهل 64
4-2-3 تحصیلات 65
4-2-4 سن 66
4-2-5- تجربهکاری 67
4-3- تحلیلاستنباطی 67
4-3-1) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری 69
آزمونفرضیهشمارهیک 69
آزمونفرضیهشمارهدو 70
آزمونفرضیهشمارهسه 71
آزمونفرضیهاصلی 72
4-3-2)آزمونتحلیلواریانسفریدمن 73
فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات 76
5-1) مقدمه 77
5-2) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون 78
5-3) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن 79
5-4) ارائهپیشنهادات 79
5-4-1)پیشنهاداتبرمبناییافته‌هایتحقیق 80
5-4-2) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی 81
منابع 83
پیوستها 87
پیوست1: پرسشنامهپژوهش 88
پیوست 2 : خروجیهایSPSS 94
مقدمه
موفقیتدرفضایرقابتیموجودبهخصوص صنایع کوچک و متوسط(شهرکهای صنعتی) مستلزمایناستکهاین صنایعبیشازپیشبهرویکردها،طرحهاوبرنامههایبازاریابیرویبیاورند. زیربنایبازاریابیدرهرکسبوکاریمیزانباوروتوجهمدیریتآنبهمقولهبازارگراییبهشمارمی رود.
اینکهچگونهیکصنعتمیتواندنوآوریخودراافزایشدهد،مسالهایاستکهدر اینتحقیقبهآنپرداختهشدهاست.ممکناستعواملمتعددیبرارتقای نوآوری یک کسبوکارموثرباشندمانندعواملمحیطیکلانبینالمللیوملی(عواملاقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،تکنولوژیکی)عواملخردمحیطییاعناصرصنعت(تامین کنندگان،رقابتدرونصنعت،رقبایتازهوارد،محصولاتجایگزین،واسطههایفروش ومشتریان)وعواملمربوطبهداخلبنگاه(داراییهایمشهودونامشهودوشایستگیها). ازبینهمهاینعواملدراینمطالعهبازارگراییبهعنوانعاملمهمموثربرنوآوری کسبوکارمدنظرقرارگرفتهورابطهآنبانوآوریکسبوکارموردبررسیقرار گرفتهاست .
بازار محور از دهه 1980 در تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است. گرچه تفاوت هایی در تعریف بازارمحوری وجود دارد این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:
مشتری
رقبا
هماهنگی بین وظیفه ای(دعایی و بختیاری،1386).
برایناساسدراینمطالعهمفهومبازارگراییموردبررسینظریوتحقیقاتیقرارگرفتهاستوسپسیکمقیاسبرایسنجشاینمفهومدرسازمانهاارائهشدهاست. باتوجهبهاینکه صنایع کوچک و متوسط دراینمطالعهموردبررسیقرارگرفته اند،جهت گیریمباحثبهسمت شهرکهای صنعتیبودهاست.
بیان مسأله
میلبهبقاوسودآوریباعثگردیدههموارهمدیرانومحققاندرپیاقداماتیدرجهتکسبآنهاباشند. یکیازمفاهیمیکهدردودههاخیرموردتوجهپژوهشگرانومدیرانقرارگرفتهمفهومگرایش بازار است. اینمفهومازسال1990واردادبیاتمدیریتشدهاست. نظریههاوتحقیقاتتجربیبهطورکلیاینادعاراکهگرایش بازار تأثیرقویومثبتبرنوآوریشرکتداردراتأییدمیکند(دعاییوبختیاری،1386).ازطرفیدیگراهمیتنوآوریبرایسازمانامریبدیهیاستوهموارهموردتأییدمحققانقرارداشتهاست. نتایجتحقیقات نشانمیدهدنوآوریسبببقا،سودآوری،رشدوتوسع?سازمانمیگردد. درحالیکهاهمیتوضرورتگرایش بازار مشهوداستمحققانمشاهدهکردندکهگرایش بازار،درشکلسنتیمفهومآن،منجربهشکستدرموفقیتتجارینوآوریهایناشیازخلقبازارهایجدیدمیشود. همچنینبهعقیدهکریستنسنتعهدقویبهبازارهایفعلیشرکتهارامدیونبهمشتریانیکهبهطورمعمولدارندمیکندوعلاقهوپیشبینیبراینوآوریهاازبینمیروددر نتیجه،ممکناستشرکتهابازارهاوفرصتهایجدیدرانادیدهبگیرند. ازاینرو،میتواناستدلالکردکهگرایش بازار برایکسبمزیترقابتیبلندمدتشرطلازماستولیکافینیستوسازمانهابرایدستیابیبهمزیترقابتیبلندمدتبهنوآورینیازدارند. تحقیقاتانجامگرفتهدرخصوصرابطهمیانگرایش بازار ونوآوریهمنشانازوجودرابطهمثبت وهمعدمرابطهمعنیداراستوحتیرابطهمنفیدربینایندونیزبهاثباترسیدهاست.اینموردآخراینتوهمرابهوجودمیآوردکهباتوجهبهاینکهامروزهعمربازارهاکوتاهشدهوبازارهایجدیدپیدرپیبهوجودمیآیندوازبینمیروندبنابراینگرایش بازار رویکردیاشتباهیاشایدرویکردیناقصدرسازماناست.لذااینپژوهشبر آناستبهعلتاهمیتموضوعونتایجمتفاوتتحقیقاتپیشین،ارتباطگرایشبازار رابانوآوریدرشرکت صنایع الکترونیکشهرستان شیراز بررسیکند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه سازمان ها با فرصت ها و چالش های بسیاری از جمله شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی،تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبرو هستند. سازمان های کوچک و متوسط به جهت محدودیت منابع و سرمایه به شدت تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار می گیرند به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدارتر می بایست ساز و کارهای لازم را جهت بهبود مستمر محصولات، تولید محصولات جدید، شناخت بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها فراهم کنند. بدون تردید یکی از مواردی که سازمان ها را به سوی موفقیت سوق می دهد نوآوری است. سازمان ها برای نوآوری نیاز به شناخت و درک صحیح از محیط خود دارند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته و اطلاعات حاصل از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد لذا ضرورت گرایش بازار در سازمان احساس می گردد. فلسفه پی ریزی گرایش بازار، مفهوم بازاریابی است که در مقابل رویکرد های فروش و تولید قرار دارد. گرایش بازار پارادایم غالب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به فرایندها و فعالیت ها مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد (اعرابی و سلطان محمدی، 1388). گرایش بازار به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای مشتریان تأکید دارد. البته به موازات آن سازمان های بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتی آنان بخصوص در مورد استراتژی ها و ظرفیت های بلند مدتشان، خود را در برابر آنان ارزیابی می کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا با محیط منطبق شده و مزیت های رقابتی خود را توسعه دهند. اما به زعم نگارندگان این پژوهش با توجه به این که مطالعات کاربردی کمی در خصوص ارائ? راه کارهایی جهت نوآور بودن این گونه شرکت ها انجام پذیرفته است و همچنین ادبیات موضوعی و پژوهشی بسیار کمی در زمین? گرایش بازار در کشور ما وجود دارد لذا لزوم توجه به این حوز? استراتژیک در ادبیات موضوعی و پژوهشی کشور ضروریبه نظر می رسد. Loading…
اهداف تحقیق
اهدافعلمی
هر پژوهشی اهداف خاصی را دنبال می کند. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر گرایش بازار بر نوآوری، در صدد دستیابی به اهدافی که در زیر به آن اشاره شده است:
• تشریح و تبیین مفاهیم گرایش بازار، نوآوری و شهرک های صنعتی
• تعیین چگونگی رابطه بین گرایش بازار و نوآوری
اهدافکاربردی
• تشریح ضرورت بکارگیری گرایش بازار برای نوآور بودن سازمان ها
• ارائ? رویکرد استراتژیک مفیدی برای استفاد? مدیران
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیههایفرعی:
بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین رقیبگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین هماهنگیبینوظیفهای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
حدودپژوهشحاضررامیتواندرسهمحدودهبهشرحزیربیاننمود:
الف) قلمرو مکانی
اینپژوهشدرمیانشرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز انجامشدهاست.
ب) قلمرو زمانی
قلمروزمانیاینتحقیقمربوطبهسال 1391است.
ج) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار میباشد.
1-7- تعریفواژههاواصطلاحات
بازارگرایی(گرایش به بازار):کوهلیوجاورسکی(1990)بازارگراییرابهشکلزیرتعریفمیکنند:بازارگراییایجادهوشمندیدرسراسرسازماندرارتباطبانیازهایفعلیوآتیمشتری،نشرهوشمندیدربین بخشهایسازمانوپاسخگوییسراسریبهآنهوشمندیاست (آقازاده ومهرنوش،1389).
مشتریگرایی:بهعنوان درککافیازهدفخریداربرایتواناییدرجهتایجادبهترینارزشبرایآنهابهصورتپیوسته مطرحمیشود.
رقیبگرایی:نشاندهندهی درکفروشندهدرشناسایینقاطقوتوضعفکوتاهمدتوقابلیتهایبلندمدتواستراتژیهایرقبایبالقوهوموجود میباشد
همکاریبین وظیفه ای:بهمعنی همکاریدربهرهبرداریازمنابعشرکتدرتولیدارزشوالابرایهدفمشتریان می باشد(شهیدیشادکام و هاشمی).
2-1- مقدمه
خواندنیهای مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به آن ها، صورت می گیرد. در وهله دوم، محقق به برکت خواندن هایش خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیدههایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کرد(رفیع پور،1385: 81). به همین دلیل در این بخش به بررسی پیشینه و ادبیات موضوع پرداخته می شود.
2-2- گرایشبازاریابی:
اینگرایشبرایناساساستکهوظیفهیاساسیهرسازمانتعییننیازها،خواستهها،وارزش های بازارهدفوتطبیقسازمانبرایارضایآنهابهگونهایموثرترومفیدترازسایررقباست.
مفروضاتعمدهیاینگرایش:
الف)سازمانرسالتخودراارضایخواستههایمشخصگروهیازمشتریانمعینمیداند.
ب)سازمانتشخیصمیدهدکهارضایخواستههامستلزمایجادبرنامهایپویابرایتحقیقبازاریابی جهتآگاهیازخواستههاست.
ج)سازمانتشخیصمیدهدکهفعالیتهایآنبایدتحتکنترلآمیختهیبازاریابیباشد.
د)سازمانباورداردکهارضایمشتریانبهنحومطلوبباعثایجادوفاداری،اعتقاد،تکرارمعامله و

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *