راهبردهای شناختی

جدول ۲-۲- انواع راهبردهای فرا شناختی و مصادیق آن ۴۵

جدول ۳-۱- جامعه اول پژوهش ( دانشجویان مشروط) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی ۶۹
جدول ۳-۲- جامعه دوم پژوهش (دانشجویان غیر مشروط ) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی ۷۰
جدول۳-۳- نمونه اول پژوهش ( دانشجویان مشروط ) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی ۷۱
جدول۳-۴- نمونه دوم پژوهش (دانشجویان غیر مشروط) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی ۷۲ جدول۳-۵- سوال های مربوط به هریک از راهبردهای شناختی و فراشناختی ۷۵
جدول ۴-۱- شاخص های توصیفی سن افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط) ۸۰
جدول۴-۲- شاخص های توصیفی سن افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط ) ۸۱
جدول۴-۳- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط ) ۸۱
جدول۴-۴- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط) ۸۲
جدول۴-۵- توصیف داده های جمع آوری شدن در هر متغیر ۸۳
جدول ۴-۶- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمال بودن داد های متغیرهای پژوهش ۸۴
جدول ۴-۷- مشخصات توصیفی متغیر خودکارآمدی در دو گروه دانشجویان مشروط و غیر مشروط ۸۵
جدول ۴-۸- آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی در دو گروه دانشجویان مشروط و غیر مشروط ۸۵
جدول ۴- ۹- مشخصات توصیفی متغیر راهبردهای شناختی در دو گروه دانشجویان مشروط و غیرمشروط ۸۶
جدول۴-۱۰- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) بر روی نمرات راهبردهای شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط ۸۷
جدول۴-۱۱-نتایج اثرات بین آزمودنی ها روی نمرات راهبردهای شناختی دانشجویان مشروط و غیر مشروط ۸۷
جدول۴ -۱۲- مشخصات توصیفی متغیر راهبردهای فراشناختی در دو گروه مشروط و غیر مشروط ۸۸
جدول۴-۱۳- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) بر روی نمرات راهبردهای فرا شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط ۸۹
جدول۴-۱۴- نتایج اثرات بین آزمودنی ها روی نمرات راهبردهای فرا شناختی دانشجویان مشروط وغیر مشروط ۸۹
جدول ۴ -۱۵- ماتریس همبتسگی بین راهبردهای شناختی و فراشناختی در دانشجویان مشروط ۹۰
جدول ۴-۱۶- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی در دانشجویان مشروط ۹۱
جدول ۴-۱۷- ضرایب رگرسیون در خصوص پیش بینی راهبردهای فراشناختی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی در دانشجویان مشروط ۹۲
جدول۴ -۱۸- ماتریس همبتسگی بین راهبردهای شناختی و فراشناختی در دانشجویان غیر مشروط ۹۳
جدول ۴-۱۹- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی در دانشجویان غیر مشروط ۹۴
جدول ۴-۲۰- ضرایب رگرسیون در خصوص پیش بینی راهبردهای فراشناختی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی در بین دانشجویان غیر مشروط ۹۴
جدول ۴-۲۲- همبستگی راهبردهای شناختی با خودکارآمدی در دانشجویان مشروط ۹۶
جدول ۴-۲۳- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص پیش بینی خودکارآمدی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی (بسط و گسترش ) در بین دانشجویان مشروط ۹۷
جدول ۴-۲۴- ضرایب رگرسیون در خصوص پیشبینی خودکارآمدی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی در بین دانشجویان مشروط ۹۷
جدول ۴-۲۵- همبستگی راهبردهای شناختی با خودکارآمدی در دانشجویان غیرمشروط ۹۸
جدول ۴-۲۶- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص پیش بینی خودکارآمدی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی (سازماندهی) دربین دانشجویان غیر مشروط ۹۹
جدول ۴-۲۷- ضرایب رگرسیون در خصوص پیشبینی خودکارآمدی با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای شناختی در بین دانشجویان غیر مشروط ۱۰۰
جدول ۴-۲۹- همبستگی بین راهبردهای فراشناختی و خودکارآمدی در بین دانشجویان مشروط ۱۰۲
جدول ۴-۳۰- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان مشروط با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای فراشناختی ۱۰۳
جدول ۴-۳۱- ضرایب رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان مشروط با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای فراشناختی ۱۰۴
جدول ۴-۳۲- ضریب همبستگی بین راهبردهای فراشناختی با خودکارآمدی در بین دانشجویان غیر مشروط ۱۰۵
جدول ۴-۳۳- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان غیر مشروط با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای فراشناختی ۱۰۶
جدول ۴-۳۴- ضرایب رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان غیر مشروط با بهره گرفتن از ابعاد راهبردهای فراشناختی ۱۰۶

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- طبقه بندی انواع راهبردهای یادگیری ۲۵
فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه
رشد و بالندگی در هر جامعه ای تاحدودی می تواند مرهون نظام آموزشی و دانشگاهی آن جامعه باشد. بر این اساس همه ساله کشورهای مختلف منابع قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان خود می کنند اما برخی از عوامل وجود دارند که موجب هدر رفتن بخشی از این سرمایه و یا تحمیل هزینه های اضافی بر دولت ها می گردد که یکی از این عوامل مشروط شدن دانشجویان است.
پژوهش های مختلف نشان داده است که برای شناخت و کاهش این مشکل علاوه بر عوامل مدیریتی و آموزشی، باید به بعد روانی و اجتماعی دانشجویان نیز توجه کرد (زینلی پور،زارعی، اقبالی، ۱۳۸۸). لذا انگیزه ها، راهبردهای یادگیری و مطالعه، توانایی ها و تمایلات دانشجویان را نیز باید مورد توجه قرار داد.
بلوم (۱۹۸۹) در مدل آموزشگاهی خود شواهدی ارائه کرده است که ویژگی های عاطفی دانش آموزان و دانشجویان در جریان یادگیری هم نقش علت و هم نقش معلول را دارند ( زینلی پور و همکاران، ۱۳۸۸). در نتیجه مفهومی که دانشجویان از خود دارند، کوشش ها و پیشرفت های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، که در این رابطه مفهومی که افراد از توانایی های خود برای انجام کار و فعالیت دارند را خودکارآمدی می نامند (بندورا، ۱۹۷۷). بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا باورهای خودکارآمدی بر انتخاب های افراد، رشته تحصیلی آنان و فعالیت هایی که انجام می دهند تاثیر می گذارد و افراد تمایل دارند به فعالیت های بپردازند که از انجام دادن آنها احساس اطمینان کند و از انجام کارهایی که احساس می کند توانایی انجام آن را ندارند پرهیز می کنند و به عبارت دیگر باورهای خودکارآمدی تعیین می کند که تا چه اندازه ای برای فعالیت های خود انرژی مصرف کنند و در برابر موانع و مشکلات تا چه میزان مقاومت کنند (زارع زاده و کدیور، ۱۳۸۶).
از طرف دیگر راهبردهایی که دانشجویان برای مطالعه و یادگیری از آن استفاده می کنند نیز می تواند در عملکرد تحصیلی آنها موثر باشد، به طور کلی در مورد راهبردهای مختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی تأکید شده است. چنانچه در یـک فراتحلیل، ونگ و همکاران(۲۰۰۰)، (به نقل از مصطفایی و محبوبی، ۱۳۸۵) در مورد عوامل مؤثر بـر یـادگیری دانش آموزان، نشان دادند که از میان ۲۲۸ عامل مؤثر در یادگیری، فرآیندهای شناختی و فراشناختی بیشترین تأثیر را بر یادگیری دانش آموزان دارد.
بایلر (۲۰۰۱) شناخت را به عنوان فرایندها یا جریان هایی که که به کمک آن یادگیری، یادآوری و تفکر صورت می گیرد، تعریف کرد. به عبارت دیگر، شناخت به فرایند های درونی ذهنی و راه ها و فرایند هایی که ما به وسیله آن اطلاعات را مورد توجه قرار می دهیم و آنها را به حافظه می سپاریم و در مواقع نیاز از آنها استفاده می کنیم گفته می شود. که این راهبردها در سه دسته کلی تکرار یا مرور، بسط و گسترش و سازمان دهی قرار می گیرد (سیف، ۱۳۹۰).
به گفته اسلاوین فراشناخت نیز به شناخت شناخت، دانستن درباره دانستن و یا دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش گفته می شود. دانش فراشناختی نیز شامل سه نوع دانش مربوط به خود یادگیرنده، دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگیری و دانش مربوط به راهبردهای شناختی و چگونگی به کارگیری آنها است (به نقل از سیف، ۱۳۹۰).
بنابر آنچه که در بالا آمد، شناسایی و ارتقای آنچه که در موفقیت تحصیلی و جلوگیری از مشروط شدن دانشجویان تاثیر گذار است بسیار مهم می باشد. به همین خاطر هدف پژوهش حاضر مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی می باشد.
۱-۲- بیان مسئله
سالیانه تعداد زیادی دانشجو در رشته های مختلف وارد دانشگاه های کشور می شوند و پس از طی دوره های آموزشی فارغ التحصیل می شوند. اما متاسفانه برخی از این دانشجویان هرساله به دلایل مختلف در به پایان رساندن دوره تحصیلی خود دچار مشکلاتی از قبیل مشروط شدن می شوند و دیرتر فارغ التحصیل و یا اینکه اخراج می شوند. تحقیقات نشان داده است این پدیده به صورت چند عاملی بروز می کند و مشکلات جسـمی، اشـتغال ذهنی، تمرکز نداشتن، افسردگی، اضـطراب، تـرس، کـاهش عزت نفس و عوامل دیگر را در دانشجویان به همراه دارد (درخشان،۱۳۸۲). علاوه بر این، مشروط شدن باعث اتلاف منابع مالی و انسانی زیادی می گردد و باعث افزایش هزینه ها هم برای دانشگاه و هم برای دانشجو و خانواده اش می شود. از طرف دیگر با طولانی شدن زمان تحصیلات بر اثر مشروط شدن، ورود به بازار کار و در پی آن ازدواج و تشکیل خانواده نیز به تاخیر می افتد.
مشروط شدن های پی در پی ممکن است باعث تضعیف خودپنداره و پایین آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس دانشجویان شود که این احساسات ممکن است به موقعیت های غیر تحصیلی نیز تعمیم یابد و تاثیر منفی خود را بر سایر موقعیت های زندگی نیز نشان دهد. از طرف دیگر ناکامی در به پایان رساندن موفق تحصیلات دانشگاهی ممکن است باعث بروز رفتار های نابهنجار دیگری همچون افتادن در دام مواد مخدر و حتی خودکشی نیز شود چنانکه در تحقیقی که در یکی از دانشگاه های آمریکا انجام شد این نتیجه به دست آمد که مهمترین علت خودکشی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های آن کشور، شکست تحصیلی است (نقل از تمنائی فر، نیازی و امینی، ۱۳۸۶). تحقیقات نشان می دهند که افرادی که دارای افت تحصیلی هستند، در سنین بالاتر بیشتر از مواد مخدر استفاده می کنند، از این رو افت تحصیلی و ترک تحصیل می تواند مواردی از جمله اعتیاد به مواد مخدر و الکل را نیز به دنبال داشته باشد همچنین نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته در وضعیت تحصیلی دانشجویان موید تاثیرگذاری عوامل مختلفی از قبیل ویژگی های دموگرافیک و روانشناختی می باشد از طرف دیگر اکثر دانشجویان با اینکه در دانشگاه و کلاس درس خدمات آموزشی یکسانی را دریافت می کنند ولی از نظر بازده و فراورده ها نتایج متفاوتی را از خود نمایان می کنند.
تمام مسائل فوق نشان می‌دهد که برای تبیین عملکرد تحصیلی و ارتقای آن نیاز به شناخت عوامل دیگری نیز می باشد، بنابراین این مسائل نشان دهنده این نکته است که عامل مهم دیگری غیر از حضور در کلاس درس و آموزش معلم یا استاد وجود دارد که می‌تواند در عملکرد تحصیلی یا به طور کلی در موفقیت تحصیلی و مشروط نشدن دانشجویان موثر باشد که آن می تواند میزان خودکارآمدی افراد و یا استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی باشد. و از آنجایی که مشروطی دانشجویان یک مسأله مهم در نظام آموزش عالی کشور تلقی می شود و عدم توجه به آن، در دراز مدت باعث بوجود آمدن زیان های جبران ناپذیری برای جامعه خواهد شد. بنابر این، پژوهش حاضر به منظور مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی انجام شد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
رسالت علم و پژوهش علمی در هر جامعه ای باید شناسایی و رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه باشد که در این راستا دانشگاه به عنوان محلی برای علم آموزی و پرورش استعدادها تولید علم و به بار نشستن نتایج حاصل از آن است و هر عاملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در یک سیستم دانشگاهی و روند علمی آن تاثیر می گذارد، مستقیما جامعه را نیز متاثر می کند بنابراین سلامت یک سیستم دانشگاهی باعث سلامت علم و به تبع آن رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود و با توجه به اینکه موفقیت علمی و به اتمام رساندن تحصیلات دانشگاهی یکی از دغدغه های مهم دانشجویان است اما افراد برای رسیدن به این هدف با مشکلاتی مواجه اند که یکی از این مشکلات مهم بحث مشروطی است لذا شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مشروط شدن دانشجویان کمک شایانی بر حل و فصل این مشکل می کند. و از طرف دیگر چون در زمینه عوامل تاثیر گذار بر مشروط شدن دانشجویان و مقایسه آنها با دانشجویان غیر مشروط پژوهشی انجام نشده است، لذا ایجاب می نماید در این زمینه تحقیقاتی به انجام برسد.
بر خلاف گذشته که تصور می شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هـوش و اسـتعدادهای اوسـت، در چند سال اخیر این نظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است، که با وجود نقش تعیین کننـده ی عوامـل ذاتـی هوش و استعداد در یادگیری، نقش عوامل غیر ذاتی و اکتسابی دیگری در این رابطه نیز مهم قلمداد می شوند. یکی از این مـوارد خودکارامدی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی است که در چند سال اخیر شاهد پیشرفت زیاد روانشناسی در کشـف ایـن راهبردهـا بوده ایم (طالع زاده،۱۳۹۱).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین از آنجایی که افت عملکرد تحصیلی و به تبع آن مشروط شدن دانشجویان باعث تحمیل هزینه های زیادی هم بر جامعه و هم بر دانشجو و خانواده اش می گردد و همچنین از آن جهت که شنایایی متغیر هایی که بر موفقیت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از مشروط شدن آنها تاثیر گذار است، بسیار مهم و باعث ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان می گردد. به همین خاطر پژوهش حاضر به منظور مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی انجام شد.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی
مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط.

۱-۴-۲- هدف های فرعی
الف: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی.
ب: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای شناختی د.
ج: مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای فرا شناختی.
د: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای شناختی با راهبردهای فراشناختی در بین دانشجویان.
ه: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای شناختی با میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان.
ر: بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای فراشناختی با میزان خودکارآمدی در بین دانشجویان.
۱-۵- پرسشهای پژوهش
۱-۵-۱- پرسش اصلی
آیا بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت معناداری وجود دارد؟
۱-۵-۲- پرسشهای فرعی
الف: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی تفاوتی وجود دارد؟
ب: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر میزان استفاده از راهبردهای شناختی تفاوتی وجود دارد؟
ج: آیا بین دانشجویان مشروط و دانشجویان غیر مشروط از نظر نظر میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی تفاوتی وجود دارد؟
د: آیا بین استفاده از راهبردهای شناختی با راهبردهای فراشناختی رابطه ای وجود دارد؟
ه: آیا بین استفاده از راهبردهای شناختی با میزان خودکارآمدی رابطه ای وجود دارد؟
و: آیا بین استفاده از راهبردهای فرا شناختی با میزان خودکارآمدی رابطه ای وجود دارد؟
۱-۶- فرضیه های پژوهش
۱-۶-۱- فرضیه ی اصلی
دانشجویان مشروط نسبت به دانشجویان غیر مشروط به طور معناداری میزان خودکارآمدی پایین تری دارند و از راهبردهای شناختی و فراشناختی به میزان کمتری استفاده می کنند.
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی
الف: دانشجویان مشروط نسبت به دانشجویان غیر مشروط به

Share this post

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *