مقدمه ۳
بخش اول- کلیات……………………………۹
فصل اول-آشنایی با اصول روش شناسی………………….۱۰
بند اول- تعاریف…………………………………۱۰
بند دوم- موضوع روش شناسی…………………………۱۱
بند سوم-روش و روش شناسی………………………….۱۲
۱-۳-روش شناسی نوع اول و دوم………………………۱۲
۲-۳-روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل.۱۲

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۳-کاربردهای اصطلاح روش………………………….۱۳
بند چهارم-رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش……..۱۴
بند پنجم-رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی..۱۵
۱-۵-هستی شناسی………………………………….۱۵
۲-۵- معرفت شناسی(بحث شناسی)………………………۱۷
۱-۲-۵- تقسیمات کلی در معرفت شناسی…………………۱۸
۳-۵- تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی………….۱۹
بند ششم- بحث شکاکیت………………………………۲۰
۱-۶-کلیات ۲۰
۲-۶- شرح موضوع…………………………………..۲۱

بندهفتم-طبقه بندی مراتب شناسی از دیدگاهفیلسوفان مخالف. ۲۱

۱-۷-ماهیت شناخت………………………………..۲۲

۲-۷-حد شناسایی ……………………………..۲۲

۳-۷-معیار شناسایی ……………………………..۲۳

۴-۷-اعتبارشناسایی………………………………۲۳

بند هشتم-منشاء شناخت…………………………….۲۳

۱-۸- تجربه ۲۴

۲-۸-اشکالات اصالت تجربه ۲۴
۱-۲-۸-اشکال اول………………………………….۲۵
۲-۲-۸-اشکال دوم ۲۵
۳-۲-۸-اشکال سوم ۲۵
۴-۲-۸-اشکال چهارم ۲۵
۵-۲-۸-اشکال پنجم…………………………………۲۶
۳-۸- عقل………………………………………..۲۶
۴-۸- دو حوزه حدس و عشق……………………………۲۶
بند نهم- بحث حجیَت………………………………..۲۷
۱-۹-دکارت……………………………………….۲۸
۲-۹-متکلمین……………………………………..۲۸
بند دهم-رابطه روش شناسی و نظریه……………………۲۸
بند یازدهم- تعامل روش ش ناسیو علم………………….۲۹
بند دوازدهم-روش شناسی و فلسفه……………………..۲۹
فصل دوم-رویکرد فلسفی
بند اول –انواع رویکردها…………………………..۳۱
۱-۱-رویکرد درونی و برونی………………………….۳۱
۲-۱-رویکردتک منظری و چند منظری…………………….۳۲
بند دوم- رویکرد فلسفی…………………………….۳۲
بند سوم-حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل…….۳۵
۱-۳-موضوعات درونی حقوق……………………………۳۷
۲-۳-موضوعات بیرونی حقوق…………………………..۳۷
بخش دوم-روش شناسی حقوق بین الملل در ساحت هستی شناسی و
معرفت شناسی
فصل اول-هستی شناسی حقوق بین الملل
بند اول –کلیات…………………………………….۴۰
بند دوم-انکارکنندگان حقوق بین الملل………………….۴۱
۱-۲-آیا جامعه بین المللی وجود دارد…………………..۴۲
۱-۱-۲-پاسخ………………………………………..۴۳
۲-۲-نظر کانت در باب ماهیت جامعه بین المللی……………۴۴
۳-۲-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست……..۴۶
۱-۳-۲-پاسخ………………………………………..۴۶
۴-۲-نظریه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقی در حقوق بین
الملل ……………………………………………۴۷
۵-۲-مساله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی……….۴۸
۱-۵-۲-پاسخ………………………………………..۴۸

۲-۵-۲-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل…۴۹
۶-۲-شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت اجرای حقوق بین الملل….۵۱
۱-۶-۲-پاسخ………………………………………..۵۱
۲-۶-۲-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل…….۵۲
۳-۶-۲-علل مخالفت کانت باوجود یک حکومت جهانی برای تضمین و
اجرای حقوق بین الملل……………………………….۵۳
بند سوم-نظریه مارتین کاسکه نیمی در نفی موجودیت حقوق بین
الملل…………………………………………….۵۴
بند چهارم-نتیجه……………………………………۵۵
فصل دوم-معرفت شناسی حقوق بین الملل
بند اول –کلیات…………………………………….۵۸
بند دوم-اهمیت این نوع روش شناسی در حقوق بین الملل……..۶۱
بند سوم- تقسیم بندی مکتب ها…………………………۶۳
بند چهارم-مکتب حقوق طبیعی…………………………..۶۴
۱-۴- معرفت شناسی مبدأ ومنشأ حقوق طبیعی……………….۶۵
۲-۴-انتقاد بر مکتب حقوق طبیعی……………………….۶۶
۳-۴- روش استنتاج در مکتب حقوق طبیعی………………….۶۷
۵-۴-انتقاد بر روش استنتاجی حقوق طبیعی………………..۶۸
بند پنجم- روش شناسی مکتب حقوقی جدید………………….۶۹
بند ششم-مکتب حقوق ارادی…………………………….۷۰
۱-۶-نقد…………………………………………..۷۰
۲-۶-روش استنتاجی در مکتب حقوق ارادی………………….۷۱
۱-۲-۶-نقد…………………………………………۷۱
بند هفتم-پوزیتیویسم اثبات گرایی……………………..۷۲
۱-۷-روش شناسی مکتب پوزیتیویسم……………………….۷۴
۱-۱-۷-تجربه گرایی………………………………….۷۴
۲-۱-۷-تعارض اخلاق با جامعه شناسی……………………..۷۵
۳-۱-۷-ماتریالیسم(مادی گرایی)فلسفی و تاریخی……………۷۵
۲-۷-اثرات پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل………….۷۶

۳-۷-نقد…………………………………………..۷۶

بند هشتم –مکتب رئالیسم سیاسی………………………..۷۷
۱-۸-رئالسیم و حقوق بین الملل………………………..۷۷
۲-۸-رئالیسم نئو کلاسیک………………………………۷۹
۳-۸-رئالیسم خردگرا…………………………………۷۹
۴-۸-نقد…………………………………………..۸۰
فصل سوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین المللل
بند اول –اهمیت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل……….۸۱
بند دوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل ازمنظر رئالیسم..۸۲
بند سوم-معاهده از نظر رئالسیم……………………….۸۲
۱-۳-وضعیت های پیش از معاهده…………………………۸۳
۱-۱-۳-وضعیت همسازی منافع……………………………۸۳
۲-۱-۳-وضعیت معمای هماهنگی…………………………..۸۴
۳-۱-۳-وضعیت هارمونی………………………………..۸۵
۴-۱-۳-وضعیت معمای زندانی……………………………۸۵
۲-۳-جایگاه هنجاری معاهده منعقده در حالت معمای زندانی…..۸۶
بند چهارم-عرف از منظر رئالیسم……………………….۹۰
۱-۴- عنصر اعتقادی حقوقی وتحلیل فلسفی آن………………۹۱
بخش سوم-روش های استننتاج و پژوهش در حقوق بین الملل
فصل اول-روش های استنتاج در حقوق بین الملل
بند اول-دیباچه…………………………………….۹۸
بند دوم-جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل………۹۸
۱-۲-روش قیاسی……………………………………..۹۹
۲-۲-قیاس در حقوق وحقوق بین الملل……………………۱۰۰
بند سوم روش استقرایی………………………………۱۰۲
۱-۳-استقراء در حقوق بین الملل………………………۱۰۲
۲-۳-تحلیل فلسفی استقراء در حقوق بین المللل…………..۱۰۴
بند چهارم-بت های ذهنی……………………………..۱۰۴

۱-۴-بت های قبیله ای و طایفه ای……………………..۱۰۵
۲-۴-بتهای غار…………………………………….۱۰۵
۱-۲-۴- مثال در حقوق بین الملل………………………۱۰۶
۳-۴- بتهای بازاری…………………………………۱۰۷
۴-۴-بتهای نمایشی………………………………….۱۰۷
بند پنجم- بتهارا بشکن……………………………..۱۰۹
۱-۵-همه بتها نمی شکنند…………………………….۱۰۹
بند ششم-روش علمی………………………………….۱۱۰
فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بین الملل
بند اول-دیباچه……………………………………۱۱۱
بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسی در حقوق بین الملل…۱۱۲
بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بین الملل……………….۱۱۳
بند چهارم- پژوهش توصیفی در حقوق بین الملل……………۱۱۳
۱-۴-روش همبستگی…………………………………..۱۱۴
۲-۴-پدیده شناسی…………………………………..۱۱۴
بند پنجم – پژوهش هنجاری در حقوق بین الملل……………۱۱۵
بندششم- پژوهش فرا حقوقی در حقوق بین الملل……………۱۱۵
۱-۶-فلسفه حقوق بین الملل…………………………..۱۱۵
۲-۶-معناشناسی در حقوق بین الملل…………………….۱۱۶
۳-۶-متن پژوهی…………………………………….۱۱۶
۴-۶-تفسیر………………………………………..۱۱۷
۱-۴-۵- روش های تفسیر………………………………۱۱۷
۵-۵-منطق خطایی در حقوق بین الملل……………………۱۱۹
بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و
روش شناسی………………………………………..۱۲۰
۱-۶-انتخاب موضوع………………………………….۱۲۰
۲-۶-یافتن موضوع پژوهش……………………………..۱۲۱
۳-۶-ویژیگی های موضوع پژوهش…………………………۱۲۱
۴-۶- کتابشناسی……………………………………۱۲۲
۵-۶-جمع آوری و پردازش اطلاعات……………………….۱۲۲
۱-۵-۶-اطلاعات باید کافی و کامل باشد………………….۱۲۳
۲-۵-۶-اطلاعات باید صادق باشد………………………..۱۲۳
۳-۵-۶-اطلاعات باید دقیق باشد………………………..۱۲۴
۴-۵-۶-اطلاعات باید مستند باشد……………………….۱۲۶
۶-۶-نگارش………………………………………..۱۲۷
نتیجه گیری……………………………………….۱۲۸
فهرست منابع………………………………………۱۳۲

چـکـیـده
روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم و آگاهی برای انسان است. در معرفت شناسی، بحث برسر این است که آیا «تجربه» برای انسان «علم» به ارمغان می آورد یا«تعقل» محض؟ ویا«شهود»؟ و یا ملغمه ای از آنها؟ روش شناسی ازمنظر معرفت شناسی حکم می کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسى او براى پژوهش همیشه خوب قضاوت نمى کند. برخى مواقع ذهن او چیزهایى را بدیهى وقابل یقین فرض مى کند؛ در حالى که آن چیزهاى به ظاهر بدیهى ، خود نیاز به اثبات دارد وخود آلوده به پیش فرض هایى است که ذهن و نتیجه تحقیق را به بى راهه مى برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسی که خود نوعی فلسفه است هدایت نکنیم ممکن است به خطا رویم و آنچه که دستاورد علمى مى شماریم در واقع جزیک پریشان گویى نباشد که لباس پر ابّهت گزاره هاى علمى را به تن کرده است . اینجاست که روش شناسی آن علم به یاری ما خواهد شتافت . مکاتب مختلف حقوق بین الملل، بنا برهستی شناسی ها و معرفت شناسی هایی که بدان قائل بودند ، قواعد حقوق بین الملل و نظام بین المللی را تبیین وتعریف کرده اند. اگرتوجیهات وتبین های مکاتب حقوق بین الملل از حقوق بین الملل و غایت وقواعد آن علم،باهم متفاوت است بخاطر اختلافی است که در هستی شناسی ها و معرفت شناسی های آن مکاتب بوده است. البته پاسخ به مسائل هستی شناسانه حقوق بین الملل، مقدم بر معرفت شناسی آن علم است . ناگزیر پای «هستی شناسی» هم به میان کشیده می شود؛ چرا که ابتدا باید وجود واصالت حقوق بین الملل را اثبات کرده وسپس به سراغ چگونگی کسب معرفت درآن علم رفت. نتیجتاً اگربگوییم هستی شناسی و معرفت شناسیِ یک علم روی هم روش شناسی آن علم را تشکیل می دهند سخنِ گزافی نگفته ایم. بحث دیگری که در روش شناسی حقوق بین الملل مطرح می شود مطالعه ی روشهای استنتاج منطقی همچون قیاس و استقراء وروش های غیر منطقی است. هرمکتب فلسفی حقوق بین الملل بنابر همان معرفت شناسی و هستی شناسی که از آن زاییده شده روش و یا روشهایی را برگزیده است. روش شناسی به پژوهشگرِ حقوق بین الملل نشان میدهد، آنچه که او، آن را ، قاعده ی حقوق بین الملل می نامد چگونه توّلد یافته و ازچه هستی شناسی و معرفت شناسی برخاسته است. روش شناسی حقوق بین الملل نه تنها پژوهشگراین رشته را ، بلکه قاضی بین المللی را در انشاء آرای قضایی و حقوقدان این رشته را درتبیین و توسعه ی مطلوب حقوق بین الملل یاری می رساند.
واژگان کلیدی: روش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی،مکاتب حقوقی، روش های استنتاج

مـقدّ مـه
پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.
«روش‏شناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است که دانشمند در سلوک علمى خود طى مى‏کند، و روش‏شناسى دانش دیگرى است که به شناخت آن مسیر مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حرکتِ فکرى و تلاش‏هاى علمى یک دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است که از نظر به آن حرکت فکری شکل مى‏گیرد، و به همین دلیل روش‏شناسى همواره یک دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است که به یک واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است که موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلکه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از این‌که آن آگاهى، خود متعلِّق به یک دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند که خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌که این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.
اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه