…..۱۰۴
۴-۵-۲-۵- گنبد دیاماتیک ۱۳۲ عضوی …………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۵-۲-۶- گنبد دیاماتیک ۱۵۶ عضوی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۵-۳- گنبدهای دندهدار ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۵-۳-۱- گنبد دندهدار ۱۲ عضوی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۵-۳-۲- گنبد دندهدار ۳۶ عضوی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۵-۳-۳- گنبد دندهدار ۶۰ عضوی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۵-۳-۴- گنبد دندهدار ۸۴ عضوی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۵-۴- گنبدهای اشودلر ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۵-۴-۱- گنبد اشودلر ۱۲ عضوی ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۵-۴-۲- گنبد اشودلر ۴۸ عضوی ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۵-۴-۳- گنبد اشودلر ۸۴ عضوی ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۵-۴-۴- گنبد اشودلر ۱۲۰ عضوی ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۵-۵- مقایسه نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۲- بررسی پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
پیوست (۱)- ماکروهای مدل سازی، بارگذاری و آنالیز خرابی پیشرونده در ANSYS ………………………………………..122
پیوست (۲)- متن مربوط به ایجاد تاشهی گنبدها در نرمافزار فرمین۲ ………………………………………………………………….۱۳۱
پیوست (۳)- مقدار بار اعمال شده در هر گره از گنبدها ………………………………………………………………………………………..۱۳۳
پیوست (۴)- شمارهی گرهها و المانها در گنبدهای مختلف …………………………………………………………………………………۱۳۷
پیوست (۵)- بارطراحی اولیهی تیپهای مختلف اعضای گنبدها در نرمافزار SAP2000 ………………………………….141
پیوست (۶)- نمودارهای نیرو- تغییرشکل در آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover) ………………………………………142
پیوست (۷)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی خطی ……………………………………………………………………۱۵۴
پیوست (۸)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی غیرخطی ……………………………………………………………..۱۶۷