مصرف کنندگان سبز

مصرف کنندگان سبز شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین... دنباله مطلب

اهداف سیاست پولی

اهداف سیاست پولی: سیاستهای پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی جهت ایجاد تعادل در فعالیتهای اقتصادی صورت می‌گیرد (ماجدی و گلریز،1370:.261-262). اما عمده‌ترین... دنباله مطلب

تعریف بودجه

تعریف بودجه از زمان پیدایش واژه بودجه ، تعاریف متعددی از آن ارائه گردیده است که با توجه به نوع برداشت و نگاه افراد به موضوع بودجه متفاوت می باشد . در ابتدای امر، بودجه صرفاً به معنای... دنباله مطلب