انواع کارآفرینی

انواع کارآفرینی با توجه به گستردگی کارآفرینی ، سه نوع کارآفرینی  مطرح می باشد؛ 2-4-1 کارآفرینی مستقل یا فردی کارآفرینی مستقل حالتی است که فردی کسب و کار مستقلی را ایجاد می کند و فرد به... دنباله مطلب