ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفته

ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفته بررسی ها نشان میدهد طی ۳ سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی ۵۰۰  درصدی توانسته است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول بازدهی ها و بالاتر از طلا، دلار، مسکن قرار بگیرد. در این مطلب تلاش میکنیم تا شما را […]

قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارم توسعه

شیرزادی، شبنم، مقایسهی آییننامه جدید و قدیم نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره۳ م۳۳ قانون بخش تعاونی، معاونت نظارت و بهرهبرداری دفتر تعاونیهای تولیدی،۱۳۸۷صالحی مرزیجرانی، اکرم،نقش تعاون در اشتغالزایی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره ۱۹۰-۱۸۹صمیمی فر، سیدقاسم، تعاون و توسعه، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره۲۱۸-۲۱۷، ۱۳۸۴عسگری، جعفر، تحلیلی بر روند تحولات بخش تعاون طی […]

آموزش ضمن خدمت کارکنان و کشورهای درحال توسعه

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۱پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، ۱۳۸۵ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، ۱۳۸۰جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۶۷حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، ۱۳۸۵ستودهتهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، ۱۳۹۰سلیم، غلامرضا، […]

کشورهای توسعه یافته و فعالیتهای اقتصادی

در کشور ما در دههی ۱۳۴۰ شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای زارعان بدون آنکه خود داوطلب عضوی باشند تعاونی تشکیل دادند و به آنها تکلیف کردند که اگر مایل به دریافت حق نسق خود هستند باید ابتدا عضو تعاونی شوند، ازآن پس […]

برنامه چهارم توسعه و تسهیلات اعتباری

در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر ۱۸ سال و معلولان ذهنی و… نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها باشند. در ضمن زندانیان با هرنوع سابقه نیز میتوانند سهامداران تعاونی شوند. اما در شرکتهای تعاونی متعارف فقط افراد بالای ۱۸سال که ممنوعیت قانونی ندارند میتوانند به عضویت این […]

کشورهای درحال توسعه و پرداخت حق بیمه

در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود. غالباً، بیشتر توجه معطوف به قانونگذاری و اقدامات اداری است و معمولاً توجه کافی به امر آموزش نمی شود اما نباید فراموش کرد که قانونگذاری تنها زمانی که از پیش بر مبنای آموزش […]

اختیارات هیأت مدیره و شرکتهای تعاونی

۴) تصویب برنامه و بودجه سالانه که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود.۵) رسیدگی و اتخاذتصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأتمدیره پس از اظهارنظر هیأت بازرسی۶) رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسینکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که، تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، استان […]

شرکتهای تعاونی و صنایع و معادن

۳)ارائه کمکها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات۴)شرکت در مجامع بینالمللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانکها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامعبا تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون کشور، مرکز تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی […]

مجمع عمومی فوق العاده و رسیدگی به شکایات

۲) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجهی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی ۳) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط۴) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و […]

اختیارات هیأت مدیره و مدیران و کارکنان

۴)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل میشود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، معرفی صاحبان امضا […]